V dňoch 11.-14. novembra 2019 Technická univerzita v Košiciach hostila 21 študentov a dvoch pracovníkov Sun Moon University (SMU) z mesta Asan v Južnej Kórei. Skupinu juhokórejských študentov viedol profesor Joo Ho Lee, ktorý bol spolu s prof. Ing. Štefanom Segľom, CSc. zo Strojníckej fakulty TUKE iniciátorom vzájomnej spolupráce oboch univerzít. Skupina študentov a pracovníkov SMU prišla do Košíc v rámci projektu Global Capstone Design. Bolo vytvorených 7 zmiešaných študentských tímov, pričom v každom tíme boli traja študenti z SMU a traja študenti z SjF TUKE. Tímy riešili úlohy siedmich konkrétnych projektov pre firmy z Južnej Kórei, pričom výstupom každého projektu bol reálne vyrobený prototyp, ktorý musel spĺňať funkcie zadané firmami. Ako príklad možno uviesť ohrievanie interiéru elektromobilu pomocou ohrievača s vodou, ako prenosovým médiom tepla, dotykové riadenie teploty s haptickou odozvou, multifunkčná bluetooth čistička vzduchu a pod. Za Strojnícku fakultu TUKE sú garantmi spolupráce a organizátormi tohto už druhého stretnutia študentov z Kórei a Slovenska, prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. a prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.  z Katedry aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva SjF. Slovenskí študenti študujúci študijné programy garantované pracovníkmi tejto katedry sa okrem iného podieľali na numerickej simulácii navrhnutých zariadení. Prvé dva dni workshopov prebiehali v budove univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, tretí deň na SjF TUKE. V prvý deň návštevy si hostia prezreli pracoviská a laboratóriá Strojníckej fakulty TUKE, prijal ich dekan SjF Dr. h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH, v rámci team buildingu sa uskutočnil kvíz, stavanie čo najvyššej veže z papiera a v závere dňa študentské tímy riešili problémy sfunkčnenia vyrobených prototypov. Bolo to prvé reálne stretnutie študentov, pretože predchádzajúce pracovné kontakty riešiteľov projektov boli prostredníctvom videokonferencie pri návšteve prof. J. H. Lee na SjF v septembri tohto roku a ďalej boli študenti v kontakte prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Druhý deň stretnutia bol opäť venovaný dokončovacím prácam na projekte, pán Ing. Anton Uhnák, viceprezident SMU pre Českú a Slovenskú republiku, mal prednášku o spolupráci našich univerzít a možnostiach spolupráce Južnej Kórei s krajinami V4, uskutočnilo sa stretnutie prorektorov Dr. h.c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. a prof. Ing. Iva Petráša, DrSc. s organizátormi workshopu, pričom bola takýmto aktivitám zo strany vedenia TUKE vyjadrená podpora. V priebehu tretieho dňa prebehli prezentácie projektov a ich hodnotenie, pričom členmi komisie hodnotiacej projekty boli prof. J. H. Lee a piati profesori SjF TUKE. Štvrtý deň bol venovaný výletu slovenských a kórejských študentov – hlavne pre kórejských študentov bolo zážitkom obdivovanie monumentálneho Spišského hradu a historického jadra Levoče. Neobvykle krásny slnečný a teplý novembrový deň bol ako stvorený aj na obdivovanie Štrbského plesa a tatranských končiarov už pokrytých snehom. Večer kórejskí hostia odcestovali naspäť do vlasti.

Na prácu na projektoch boli vybraní najlepší študenti SjF, práce na projekte boli na úkor ich voľného času a riešenie všetkých vzniknutých problémov vyžadovalo z ich strany značné úsilie. Vďaka dobrému teoretickému i praktickému základu, ktorého sa im dostalo pri výučbe v minulých rokoch, splnili svoje úlohy vynikajúco. Okrem práce na reálnych úlohách juhokórejských firiem poskytla študentom účasť na tomto projekte možnosť zoznámiť sa s kórejskými kolegami, ich kultúrou a zlepšiť si komunikáciu v angličtine.

Prvá návšteva kórejských kolegov sa uskutočnila v dňoch 9. až 11. 1. 2019 , kedy prišlo 10 študentov a traja zamestnanci Sun Moon University. Bol realizovaný Idea Workshop, ktorého sa spolu s juhokórejskými študentami zúčastnili i desiati študenti SjF TUKE. Workshop bol venovaný rozvoju kreativity. Terajšia návšteva, kde bolo študentov podstatne viac, podľa ich slov splnila ich očakávania a aj z ich strany bola potvrdená ochota pokračovať v podobných projektoch i v ďalších rokoch.

Autori:

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.

Fotografie poskytol prof. Joo Ho Lee