Mnohých nás zasiahla 9. septembra 2023 smutná správa, ktorou bolo úmrtie uznávanej IT osobnosti, člena inovačnej komunity a nášho kolegu, docenta Františka Jakaba. Svojim životom zanechal hlbokú stopu v ľuďoch, ktorí s ním mali možnosť spolupracovať, či študentoch, ktorých za svoj život vychoval a motivoval k práci v oblasti informačných technológií, či k inovatívnemu podnikaniu. Bol večným optimistom, vizionárom, motivátorom, pracantom a hlavne, mal rád ľudí. Všetko čo robil, robil na viac ako sto percent. Zaslúži si, aby sme sa trocha obhliadli za jeho životom a pripomenuli si dielo, ktoré tu zanechal.

Po ukončení vysokoškolského štúdia na Petrohradskej elektrotechnickej univerzite LETI sa vrátil na Slovensko na Fakultu elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, kde sa stal členom Katedry počítačov a informatiky. Venoval sa hlavne počítačovým sieťam a hardvéru a za svojho života mal možnosť sledovať najdynamickejší rozvoj počítačov v dejinách ľudstva – od sálových až po súčasné personalizované riešenia. Bol autorom vyše 200 odborných publikácií. Jeho srdcovou záležitosťou sa stalo Laboratórium počítačových sietí (CNL), ktoré zriadil v roku 1995 na Katedre počítačov a informatiky. V ňom za desiatky rokov pôsobenia vychoval stovky odborníkov na počítačové siete. Podarilo sa mu vybudovať, svojho času, najlepšie vybavené pracovisko v danej oblasti na Slovensku. Dal dokopy šikovných ľudí, ktorým záležalo na kvalite výučby. Vždy bol blízko k študentom a tí ho mali radi – a neváhali ho ani po rokoch zastaviť na ulici, či prísť za ním a podať mu ruku, prehodiť pár slov, poďakovať. To na čom mu najviac záležalo, bolo motivovať a inšpirovať. Preto mal vždy okolo seba množstvo ľudí, ktorí s ním radi trávili čas a nebáli sa zdieľať svoje nápady, či vízie. Pre každého mal k dispozícií milé slovo a samozrejme dobrú kávu.

Vždy držal krok s dobou a preto nezaváhal, keď v roku 1999 mal možnosť zapojiť fakultu do Sieťového akademického programu Cisco (NetAcad) a vybudovať prvú Regionálnu sieťovú akadémiu na Slovensku a v Čechách. Postupne do programu zapojil desiatky stredných a množstvo vysokých škôl, čím ovplyvnil tisíce mladých ľudí, ktorí sa vďaka tomu rozhodli pre úspešnú profesiu sieťových špecialistov. Umožnil tak rozvoj tejto novej oblasti na Slovensku, čím priamo podporil príchod zahraničných IT firiem, ktoré tu našli kvalitnú a kvalifikovanú pracovnú silu. Bol aktívnym aj v rámci samotnej spoločnosti Cisco Systems, kde postupne pomáhal v rokoch 2008 až 2014 budovať program NetAcad aj za hranicami regiónu strednej a východnej Európy, v Rusku a v strednej Ázii. Za svoj prínos pre rozvoj IT sektora bol v roku 2006 ocenený cenou IT osobnosť roka.

František bol zároveň podnikavým človekom: v porevolučnej atmosfére vycítil príležitosť a s kolegami z fakulty v roku 1992 založil dodnes fungujúcu a úspešnú firmu. Tá sa stala príležitosťou pre zamestnancov vtedajšej Elektrotechnickej fakulty privyrobiť si podnikateľskou činnosťou. Dnes by sme to nazvali jasným príkladom úspešného transferu technológií a prenosu poznatkov do praxe.

V neskorších rokoch pomáhal aktívne budovať inovačný ekosystém TUKE a regiónu, rozvíjať potenciál univerzity v oblasti komercionalizácie výsledkov výskumu, posilňovať spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom a podporovať nové podnikateľské myšlienky (startupy). Priestor na rozvíjanie týchto iniciatív dostal v roku 2014 pri zriadení Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Zanietenie a práca jeho a celého jeho kolektívu postupne viedla až k vzniku Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM v roku 2017, ktorého bol až do súčasnosti výkonným riaditeľom. UVP TECHNICOM sa za pár rokov svojho fungovania stal špičkovým pracoviskom pre podporu technologického transferu a inovácií, známym nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. V roku 2020 sa František stal koordinátorom Inovačného hubu pre digitalizáciu Európskej univerzity Ulysseus, ktorej je TUKE členom, a bol ústrednou postavou štartovania Európskeho centra digitálnych inovácií EDIH CASSOVIUM.

František dokázal svojou pracovitosťou ohromovať celé okolie. Bol aktívny v mnohých organizáciách, združeniach, projektoch a iniciatívach. Spomenieme aspoň zopár: pomáhal zakladať klaster Košice IT Valley a bol dlhoročným členom jeho správnej rady. Pôsobil ako člen predstavenstva Košickej regionálnej komory SOPK. Aktívne spolupracoval s Americkou obchodnou komorou, Centrom vedecko-technických informácií SR, mestom Košice, či Košickým samosprávnym krajom, najmä v oblasti vzdelávania a inovácií. Bol jedným zo zakladateľov IT Fitness testu a spolupracovníkom IT Asociácie Slovenska, aktívne spolupracoval aj s Digitálnou koalíciou. Pôsobil ako Predseda sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie v rámci projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, či ako odborný garant v rámci národných projektov Modernizácie vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Bol vedúcim technicko-aplikačnej sekcie Fóra pre komunikačné technológie a pôsobil taktiež ako člen strategickej poradnej skupiny Národného koordinačného centra kybernetickej bezpečnosti. Zároveň bol členom ďalších viac ako desiatky rôznych komisií a poradných orgánov na viacerých ministerstvách v SR. Bol spíkrom na stovkách odborných a popularizačných podujatí, zakladal a bol dlhoročným predsedom programového výboru konferencie o technológiách vo vzdelávaní ICETA. Jeho rukami, vlastne klávesnicou, prešli desiatky rôznych národných koncepčných a strategických materiálov, najmä v oblasti informatizácie, výskumu a inovácií.

Napriek tomu bol František vždy skromným a pokorným človekom, ktorý si na každého našiel čas. Dokázal neúnavne generovať nové nápady, motivovať ľudí okolo seba a priťahovať ich svojou charizmou a energiou. Preto mu mnohí, i dnes keď už nie je medzi nami, nepovedia ináč ako „náš Ferko“.

Česť jeho pamiatke.

 

Autori:

Laboratórium počítačových sietí

UVP TECHNICOM