Katedra jazykov TUKE zorganizovala v poradí deviaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o cudzích jazykoch v akademickom prostredí. Konferencia s názvom FORLANG 2019 pod záštitou rektora TUKE, prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc., sa konala 6.-7. júna v priestoroch UVP TECHNICOM, personál ktorého zabezpečoval technickú a infraštruktúrnu podporu konferencie.

Viac ako 80 účastníkov malo možnosť vybrať si z pestrého programu, ktorý pozostával z takmer 60 príspevkov v anglickom, nemeckom, ruskom, slovenskom a českom jazyku, v piatich paralelných sekciách zorganizovaných podľa zamerania, aj podľa jazykov. Veľký záujem vzbudili príspevky, ktoré riešili otázky terminológie, translatológie i didaktiky odborného cudzieho jazyka, interkultúrnej komunikácie a aplikovanej lingvistiky. Mnohé príspevky, ktorých cieľom je diseminácia výsledkov riešenia výskumných projektov predstavili zaujímavé prepojenia teórie s praxou.