Zákazkový výskum a poskytovanie konzultácií z pohľadu centra transferu technológií

Kedy?

Kde?

Workshop bude zameraný na:

  • vymedzenie zákazkového výskumu, rozlíšenie rôznych typov výstupov a možné spôsoby nakladania s nimi,
  • možnosti zapojenia pracovísk CTT do procesu dohadovania, uzatvárania, riadenia a ukončovania zmluvného výskumu,
  • poskytovanie odborných konzultácií vedeckými pracovníkmi na vedeckovýskumných inštitúciách
  • prezentáciu aktuálne spracovávaných dokumentov na národnej úrovni, ktoré budú poskytnuté lokálnym CTT za účelom systematizácie prístupu CTT k stanoveným oblastiam (vzorové interné smernice a vzorové zmluvy).

Viac informácií na cvtisr.sk.