Výstava – Architekt Ľudovít Oelschläger – Őry

Kedy?

Kde?

Predmetná výstava spočívajúca zo 46 výstavných posterov je jedným zo splnených cieľov dvojročného projektu ministerstva školstva: Architekt Ľudovít Oelschläger – Őry: Nové poznatky o živote a diele architekta, ktoré priniesol výskum po roku 2012 / KEGA 046TUKE-4/2020.

        Výstava prezentuje dlhodobý archívny výskum košickej moderny realizovaný na Fakulte umení TUKE, s presahmi na okolité krajiny, najmä na niekdajšiu Podkarpatskú Rus, ktorá bola v medzivojnovom čase súčasťou Československa.  V tomto konkrétnom prípade bol projekt tematicky zameraný na doplnenie poznatkov o živote a tvorbe jedného z najvýznamnejších košických medzivojnových architektov a staviteľov, ktorý bol v roku 2012 zaradený medzi hlavné 4 osobnosti EHMK 2013.

        Pri tejto príležitosti bol košickej verejnosti architekt Oelschläger predstavený v reprezentatívnej výstave ktorá mala 12 repríz –  na Slovensku, v Maďarsku, Ukrajine, Rumunsku a výstava bola zároveň nominovaná na cenu časopisu Pamiatky a múzeá. Paralelne s výstavou bola autormi výstavy (A. Priatková – P. Pásztor) pripravená obsiahla vedecká monografia Architekt Oelschläger – Őry (nominovaná v tom roku tiež na cenu časopisu Pamiatky a múzeá), ktorá získala cenu prof. Kusého za rok 2012.

        Nové poznatky o už známych dielach architekta, alebo ďalších – doposiaľ neznámych stavbách architekta, ktoré priniesol najmä archívny výskum na terajšej Ukrajine, predstavíme verejnosti v pripravovanej monografii v blízkej budúcnosti.