Vernisáž výstavy: Architekt Ľudovít Oelschläger – Őry

Kedy?

Kde?

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ VÝSTAVY

 

 

Architekt Ľudovít Oelschläger– Őry

 

 

Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy „Architekt ĽudovítOelschläger – Őry. Nové poznatky o živote a diele architekta, ktorépriniesol výskum po roku 2012“.

Otvorenievýstavy sa bude konať v piatok 02.09.2022 o 16:00 hod.v budove Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, Technickejuniverzity v Košiciach, Němcovej 5.

Predmetná výstava spočívajúca zo 46 výstavných posterov je jedným zosplnených cieľov dvojročného projektu ministerstva školstva: Architekt ĽudovítOelschläger – Őry: Nové poznatky o živote a diele architekta, ktoré priniesolvýskum po roku 2012 / KEGA 046TUKE-4/2020.

Výstava prezentuje dlhodobý archívny výskum košickej moderny realizovaný naFakulte umení TUKE, s presahmi na okolité krajiny, najmä na niekdajšiuPodkarpatskú Rus, ktorá bola v medzivojnovom čase súčasťouČeskoslovenska.  V tomto konkrétnom prípade bol projekt tematicky zameranýna doplnenie poznatkov o živote a tvorbe jedného z najvýznamnejších košickýchmedzivojnových architektov a staviteľov, ktorý bol v roku 2012 zaradený medzihlavné 4 osobnosti EHMK 2013.

Pri tejto príležitosti bol košickej verejnosti architekt Oelschlägerpredstavený v reprezentatívnej výstave ktorá mala 12 repríz –  naSlovensku, v Maďarsku, Ukrajine, Rumunsku a výstava bola zároveň nominovaná nacenu časopisu Pamiatky a múzeá. Paralelne s výstavou bola autormi výstavy (A.Priatková – P. Pásztor) pripravená obsiahla vedecká monografia ArchitektOelschläger – Őry (nominovaná v tom roku tiež na cenu časopisu Pamiatky amúzeá), ktorá získala cenu prof. Kusého za rok 2012.

Nové poznatky o už známych dielach architekta, alebo ďalších – doposiaľneznámych stavbách architekta, ktoré priniesol najmä archívny výskum naterajšej Ukrajine, predstavíme verejnosti v pripravovanej monografii v blízkejbudúcnosti.

Unikátna výstava potrvá do 29.09.2022 a pre verejnosť budeotvorená v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 17.00.