Projektové riadenie

Kedy?

Kde?

Workshop posunie účastníkov od klasického chápania projektového riadenia (dodať kvalitný výstup projektu, v rámci stanoveného času a nákladov) ku novej paradigme „Projekt je prostriedok na dosahovanie strategických cieľov a prínosov“.  Účastníci sa dozvedia, ako  praxi prepojiť dynamické strategické riadenie s inováciami a proaktívnym riadením projektov. Osobitnou témou bude kaskádovanie stratégie počas uskutočňovaných projektov pre účely akcelerácie podnikania.


Súčasný rýchlo sa meniaci svet si vyžaduje rozšírenie tradičných metodík riadenia projektov o agilný prístup. V praxi to znamená neustále prehodnocovanie vytváranej hodnoty pre koncového užívateľa výstupu projektu.  Agilný prístup si vyžaduje postaviť riadenie na nasledovných pilieroch: hodnota, dynamika, dôvera, inovácie a kreativita. Workshop uvedené piliere predstaví na praktických príkladoch.


Úspešný manažér/ka je viac lídrom ako manažérom. Dokáže ľudí motivovať a viesť v kritických situáciách. Úspešný manažér vie, že v tíme má vysoko expertne vzdelaných ľudí a svoju rolu chápe vo vytvorení „samo-riadeného prostredia“ a v spájaní expertov pre dosiahnutie cieľa/účelu projektu. Doba detailného plánovania projektu, príkazov a detailnej kontroly nemá v súčasných agilných projektoch miesto.