Ochranné známky a dizajny

Kedy?

Kde?

Obsah workshopu:

A. Úvod do problematiky

 • Dôležitosť ochrany produktov, grafického rozhrania softvérových aplikácií a služieb

B. Dizajn

 • Čo je to dizajn a ako a prečo ho chrániť
 • Zapísaný dizajn, nezapísaný dizajn Spoločenstva, autorské práva
 • Podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete
 • Ako predchádzať porušovaniu práv k zapísaným dizajnom iných subjektov

C. Ochranná známka

 • Ako a prečo chrániť označenia, logá, slogany
 • Ochranná známka – podmienky a postupy pre jej získanie na Slovensku a vo svete
 • Ako predchádzať porušovaniu práv k ochranným známkam iných subjektov

D. Rešeršné nástroje

 • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o zapísaných dizajnoch a ochranných známkach
 • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na dizajn/ochrannú známku pred podaním žiadosti o zápis dizajnu/ochrannej známky
 • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše pred podaním žiadosti o zápis dizajnu/ochrannej známky

Lektor: RNDr. Barbara Tóthová, PhD.

Barbara Tóthová je odbornou pracovníčkou oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR. Venuje sa poskytovaniu expertných služieb zameraných na podporu a realizáciu transferu univerzitných technológií do praxe a ďalších činností v oblasti ochrany a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva.

Barbara vyštudovala molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v BA. Doktorandské štúdium absolvovala na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, kde neskôr v rámci Martinského centra pre biomedicínu pôsobila ako vedecko-výskumný pracovník laboratória bunkových kultúr. Od roku 2020 pracuje v odbore transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR. Je absolventkou vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ktorý navštevovala v rokoch 2020 – 2022.