Ochranná známka, dizajn

Kedy?

Kde?

Produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby

Pre účasť je potrebná registrácia. Registrovaným účastníkom bude zaslaný link na pripojenie.

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Cieľ workshopu

– Bližší pohľad na možnosti ochrany produktov, grafických rozhraní softvérových aplikácií a služieb
– Naučiť sa identifikovať potenciálne duševné vlastníctvo v oblasti produktov, grafických rozhraní softvérových aplikácií a služieb
– Oboznámiť sa s potenciálnymi problémami v oblasti porušovania práv z dizajnov/ochranných známok iných subjektov a naučiť sa im predchádzať

Program workshopu bude venovaný nasledujúcim témam:

A. Úvod do problematiky

– dôležitosť ochrany produktov, grafického rozhrania softvérových aplikácií a služieb

 B. Dizajn

– Čo je to dizajn a ako a prečo ho chrániť
– Zapísaný dizajn, nezapísaný dizajn Spoločenstva, autorské práva
– Podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete
– Ako predchádzať porušovaniu práv k zapísaným dizajnom iných subjektov

C. Ochranná známka

  – Ako a prečo chrániť označenia, logá, slogany
  – Ochranná známka – podmienky a postupy pre jej získanie na Slovensku a vo svete
  – Ako predchádzať porušovaniu práv k ochranným známkam iných subjektov

  D. Rešeršné nástroje

  – Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o zapísaných dizajnoch a ochranných známkach
  – Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na dizajn/ochrannú známku pred podaním žiadosti o zápis dizajnu/ochrannej známky
  – Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše pred podaním žiadosti o zápis dizajnu/ochrannej známky

  Metodika

  Výklad, prípadové štúdie, praktické ukážky, rozvoj vnímavosti v danej problematike

  Lektor: Mgr. Art. Mária Pospišilová, ArtD. z Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, Centra vedecko-technických informácií SR.   

  Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.