Ochrana vynálezov a počítačových programov v podnikaní

Kedy?

Kde?

Obsahová náplň

A. Vynálezy v podnikaní

 • Čo sú to vynálezy, aké majú vlastnosti a ako sa využívajú v podnikaní
 • Prečo a ako možno chrániť vynálezy
 • Produkt vs vynález

B. Patent – ochrana vynálezov

 • Čo je to patent a na čo je dobrý?
 • Ako získať patent, čo treba splniť a koľko to stojí?
 • Patentovanie na Slovensku a v zahraničí
 • Čo prináša patent svojmu majiteľovi?

C. Iné spôsoby ochrany vynálezov a technických riešení

 • Úžitkový vzor – porovnanie s patentom a podmienky pre jeho získanie
 • Ochrana vynálezov utajením, obchodné tajomstvo

D. Ochrana počítačových programov

 • vymedzenie počítačového programu ako súboru predmetov duševného vlastníctva
 • identifikácia zložiek počítačových programov a spôsobov ich ochrany
 • autorské práva k zdrojovému kódu – ako ich možno využiť?
 • Kto vykonáva autorské práva? (ja, môj zamestnávateľ, moja škola…)
 • Ochrana zdrojového kódu
 • Licencie v oblasti počítačových programov

 

E. Strategické uvažovanie pri ochrane vynálezov

 • Best practices v oblasti nakladania s vynálezmi a počítačovými programami
 • služby Centra vedecko-technických informácií SR v oblasti ochrany vynálezov

 

Cieľ kurzu

 1. Porozumieť prepojeniu vynálezov s podnikaním.
 2. Oboznámiť sa s dostupnými spôsobmi ochrany vynálezov a technických riešení.
 3. Oboznámiť sa s vlastnosťami patentu, podmienkami pre jeho získanie a s prínosmi pre jeho majiteľa.
 4. Porozumieť prepojeniu oblasti počítačových programov s oblasťou ochrany duševného vlastníctva.
 5. Vedieť identifikovať subjekt, ktorý vykonáva práva k vytvorenému počítačovému programu.

Lektor: Jaroslav Noskovič je vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR. Zodpovedá za poskytovanie expertných služieb zameraných na realizáciu transferu technológií z univerzít a SAV do praxe. V rámci aktuálneho národného projektu NITT SK II vykonáva úlohu garanta odbornej aktivity, ktorej cieľom je zabezpečenie systémovej podpory a rozvoja transferu technológií na národnej úrovni. Intenzívne sa venuje aj oblasti patentovej, dizajnovej a známkovej ochrany v podnikaní a licencovaniu.

Jaroslav vyštudoval odbor fyzika kondenzovaných látok na FMFI UK. Následne začal pôsobiť v Centre vedecko-technických informácií SR ako koordinátor odbornej aktivity národného projektu NITT SK zameraného na transfer technológií. Od roku 2014 zastáva pozíciu vedúceho oddelenia. V rokoch 2013 – 2016 absolvoval vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva SR a od akademického roka 2016/2017 vyučuje aj na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave predmet „Ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode“. Jaroslav je zároveň autorom viacerých odborných článkov a prednášok realizovaných na vedeckých a odborných konferenciách a seminároch.