Manažment rizík

Kedy?

Kde?

Manažment rizík

UVP TECHNICOM 001/002 a Online Němcovej 5 Košice, Slovakia (Slovak Republic)

Pre účasť je potrebná registráciaRegistrovaným účastníkom v prípade on-line účasti bude zaslaný link na pripojenie.

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM.

Obsahová náplň:

A.   Úvod do agilnej metodiky riadenia projektov

– Dôvod vzniku agilných metód na manžment (nie len) IT projektov
– Predchodcovia agilných metodík pre riadenie projektov
– Agile vs. Waterfall, Kanban

B.   Scrum

– Iterácia, Šprinty, Scrum Roly, Produkty Scrumu a Scrum Aktivity
– 12 princípov Scrum (Scrum Manifesto)
– Techniky na odhad obtiažnosti jednotlivých úloh
– Pojmy – Product backlog, Epics, Users Stories, Tasks
– Benefity Scrumu

C.   Organizácia adaptujúca sa na Scrum

– Prechod na agilné zmýšľanie
– Príklady správnej a nesprávnej aplikácie z praxe
– 3 faktory motivácie zamestnancov v prieniku s prechodom na Scrum
– Scrum pre low-code projekty
– Achillova päta Scrumu – Produktová vízia, “Scrum-Mom” efekt
– Kde do toho všetkého zapadá DevOps?
– Prečo vývojári nemajú radi Agile? (Agile Anti-Patterns)

D.   Práca s online nástrojmi

– Projektový manažment (JIRA, Trello, Asana)
– Kontinuálne zlepšovanie (Jenkins)
– Komunikácia (Slack), Dokumentácia
– Metriky úspešnosti projektovej metodiky

Metodika:

Demonštrácia princípov fungovania Scrum tímov v dvoch skupinách prostredníctvom loptičiek, prípradové štúdie z praxe a ich riešenia, skupinová analýza problému a rozklad na menšie celky, praktická demonštrácia ďalších agilných metodík, kvíz na preverenie zručností účastníkov, nácvik písania tzv. epics, user stories a rozbíjanie na menšie úlohy použitím online nástrojov.

Cieľ kurzu:

1. Osvojiť si princípy agilného riadenia
2. Naučiť sa pracovať s jedným s online nástrojov pre Scrum
3. Identifikovať jednotlivé roly Scrum tímov vo vlastných tímoch jednotlivých startupov

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.