ESG – od povinnosti po samozrejmosť

Kedy?

Kde?

Slovenská republika ako aj členské štáty OSN sa v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj zaviazali dosiahnuť 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. V súlade s nimi EK zavádza systém hodnotenia dopadu hospodárskej činnosti podniku na životné prostredie (Environment), sociálne prostredie (Social) a podnikové riadenie (Governance). V tejto súvislosti bola vydaná Smernica (2022/2464) Európskeho parlamentu a Rady dňa 14.12.2022 (CSRD), ktorá bude mať nepriamy dopad aj na malé a stredné podniky. Téma udržateľnosť je čoraz aktuálnejšia, a preto nevyhnutnosť jej komunikácie v organizáciách stále rastie.

Za rok 2024 budú vykazovať nefinančné ukazovatele veľké organizácie, verejné obchodné spoločnosti, poisťovne a banky s počtom viac ako 500 zamestnancov. Na to, aby dokázali pripraviť smernicou požadovanú správu, budú potrebovať informácie od subjektov v ich dodávateľskom reťazci, ktorými sú do veľkej miery malé a stredné firmy. Preto sa predpokladá, že budú požadovať od svojich dodávateľov, aby rovnako zohľadňovali aspekty zahrnuté v smernici a vedeli im poskytnúť požadované dáta. Ak MSP dokáže tieto dáta poskytnúť, bude to jeho konkurenčnou výhodou. Už aj v súčasnosti si firmy pri výbere obchodných partnerov vyberajú tie, ktoré zohľadňujú dopady na životné prostredie a sociálne aspekty vo svojich podnikateľských stratégiách. Spomínané dáta môžu byť požadované nielen v rámci dodávateľského reťazca, ale aj bankami pri posudzovaní v úverových procesoch. Vykazovanie takýchto informácií nebude jednoduché a práve preto je ideálny čas, aby sa podniky pripravili a realizovali prvé kroky už teraz.

Viete, aký dopad majú činnosti vašej firmy na životné prostredie? Ako to sledujete a vykazujete? Máte vo firme stanovené konkrétne ciele, ktoré zabezpečia firme dlhodobý udržateľný rozvoj? Ako sa premietajú do bežnej činnosti? Ako o tom informujete svojich odberateľov a koncových zákazníkov?

Enterprise Europe Network pri UVP Technicom, Technická univerzita v Košiciach vás pozýva na webinár s názvom ESG – od povinnosti po samozrejmosť, ktorý sa uskutoční 27. februára 2024 v čase 10:00 – 11:30 hod. 

Témy webinára

10:00 – 10:10 Predstavenie Enterprise Europe Network a služieb v oblasti udržateľnosti
Alena Poláková – Enterprise Europe Network Košice, UVP TECHNICOM, TUKE
10:10 – 11:30 Zhrnutie základných povinností – CSRD, časový rámec, taxonómia
Povinnosti slovenských firiem
Prístup k implementácii ESG
Peter Vaško – Grant ThorntonSYNESGY – globálna digitálna platforma pre hodnotenie udržateľnosti ESG v rámci dodávateľského reťazca
Matej Repa – CRIF
 
Aktuálne skúsenosti s implementáciou ESG – zber dát sa stane bežnou rutinou každej firmy
Mária Janočková, MSc. – U. S. Steel Košice, s.r.o.

Lektori:

Peter Vaško vedie v Grant Thornton projekty v oblasti udržateľnosti, transakčného poradenstva a financií. Sústredí sa na finančné modelovanie, oceňovanie a cost-benefit analýzy v odvetviach strojárstva, energetiky, zdravotníctva a hi-tech startupov. Je skúseným poradcom, s referenciami v štúdiách realizovateľnosti, transakčnom poradenstve, finančnom modelovaní PPP projektu a revitalizácii nemocnice. Vzdelanie získal na Univerzite Mateja Bela a Citibank School of Banking.

Matej Repa ukončil štúdium práva magisterským titulom. Okrem právneho poradenstva pre viacero rôznych subjektov sa venuje projektom v oblasti zberu platobných informácií a úverových procesov, ale hlavne ako ESG solutions specialist v spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau intenzívne rozširuje povedomie o digitálnych nástrojoch pre oblasť ESG.

Mária Janočková, MSc. po pôsobení v kancelárii EÚ a vládnych záležitostí v rámci spoločnosti U. S. Steel Košice od roku 2015,  koncom roka 2021 prevzala zodpovednosť za agendu ESG/udržateľnosť. Je zodpovedná za monitorovanie a implementáciu povinností vyplývajúcich z legislatívy týkajúcej sa udržateľnosti: Corporate Sustainability Reporting Directive, European Sustainability Reporting Standards, Corporate Sustainability Due Diligence Directive atď. V spolupráci s cross-funkčným ESG tímom, ktorý pokrýva agendu v celom rozsahu spoločnosti, pracuje na príprave spoločnosti na nové reportovacie požiadavky a zabezpečuje implementáciu procesov v súvislosti s ESG, napríklad z pohľadu dodávateľského reťazca. Monitoruje požiadavky externých zainteresovaných strán v oblasti ESG/udržateľnosti. Zastrešuje prípravu spoločnosti na certifikácie v oblasti ESG/udržateľnosti (napríklad „Responsible Steel“ certifikáciu) a iné projekty v tejto oblasti. Intenzívne spolupracuje s korporačným tímom v Amerike zastrešujúcim udržateľnosť.

Účasť na webinári je bezplatná ale registrácia povinná. Zaregistrujte sa už dnes, najneskôr však do 27.2.2024 do 9:00 hod. na tomto odkaze.

Link na sledovanie webinára Vám zašleme najneskôr deň pred podujatím.