Duševné vlastníctvo: Nehmotný majetok v podnikaní

Kedy?

Kde?

Pre účasť je potrebná registrácia. Registrovaným účastníkom v prípade on-line účasti bude zaslaný link na pripojenie.

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Cieľ workshopu

 1. Pochopiť prepojenie medzi témou „duševné vlastníctvo“ a podnikaním.
 2. Naučiť sa identifikovať jednotlivé predmety duševné vlastníctvo v produkte.
 3. Oboznámiť sa s dostupnými spôsobmi ochrany predmetov duševného vlastníctva.
 4. Vedieť identifikovať situácie súvisiace s podnikaním, kedy dochádza k nakladaniu s duševným vlastníctvom.

Program workshopu bude venovaný nasledujúcim témam:

A. Úvod do problematiky

 • Čo je to duševné vlastníctvo a ako súvisí s podnikaním?
 • Prečo a ako chrániť duševné vlastníctvo?
 • produkt ako súbor predmetov duševného vlastníctva

B. Autorské diela a autorské práva

 • charakteristika a vlastnosti autorských diel, význam ich ochrany
 • výlučné osobnostné a majetkové práva k autorským dielam

C. Priemyselné vlastníctvo a priemyselné práva

 • Vymedzenie predmetov priemyselného vlastníctva, význam a vlastnosti ich ochrany
 • Patent ako silná a efektívna ochrana vynálezov
 • Dizajn výrobkov a jeho ochrana
 • Ochranná známka – ochrana označení súvisiacich nielen s podnikaním
 • Know-how a jeho ochrana

D. Ochrana počítačových programov

 • vymedzenie počítačového programu ako komplexného produktu predstavujúceho súbor predmetov duševného vlastníctva
 • identifikácia zložiek počítačových programov a spôsobov ich ochrany
 • ochrana zdrojového kódu

E.Duševné vlastníctvo v podnikaní

 • vytvorenie a využitie duševného vlastníctva v podnikaní – ako na to?
 • strategické uvažovanie v súvislosti s duševným vlastníctvom
 • služby Centra vedecko-technických informácií SR v oblasti duševného vlastníctva

Metodika

Výklad, praktické ukážky, rozvoj vnímavosti v danej problematike

Workshop bude prebiehať  v HYBRIDNOM móde (osobná účasť – OTP režim – UVP TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice,  konferenčná miestnosť na prízemí, on-line mod – link bude zaslaný po registrácií).

Lektor: RNDr. J. Noskovič

vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva z Centra vedecko-technických informácií SR.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.