Cash Flow – Finančné toky

Kedy?

Kde?

Obsahová náplň:
A. Monitoring finančnej výkonnosti startupu

 • Likvidita, Rentabilia, Finančná staibilta a Aktivita
 • Nástroje na monitoring finančnej kondície v úvodných fázach startupu
 • Majetková vs. Finančná štruktúra
 • Účtovníctvo ako pomôcka pre monitoring finančného zdravia – výkaz ziskov a
  strát, súvaha, prehľad peňažných tokov

B. Finančné plánovanie

 • Stanovenie cieľov na najbližší rok, najdôležitejšie KPIs
 • Predpoklad nákladov a výnosov – forecasting v čase
 • Príprava možných finančných scenárov
 • Dobrá prax pre narábanie s likviditou v čase hyper-rastu

C. Možnosti financovania

 • Prehľad zdrojov financovania a ich porovnanie
 • Efektívny manažment finančného toku pod tlakom investorov
 • Orientácia v daňových povinnostiach a pracovných vzťahoch

D. Práca s online nástrojmi

 • Evidencia finančných tokov prostredníctvom Google Workspace, prehľad
  alternatívnych aplikácií (napr. Moneo)

E. Evaluácia podniku

 • Chovám kravu na mäso alebo na mlieko?
 • Evaluačné metódy v kocke
 • Na čo si pri evaluácií dávať pozor