Cash Flow – finančné toky vo firme

Kedy?

Kde?

Pre účasť je potrebná registrácia. Registrovaným účastníkom v prípade on-line účasti bude zaslaný link na pripojenie.

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Cieľ workshopu

– Pochopenie jednotlivých elementov finančných tokov
– Zostavenie vlastnej tabuľky na sledovanie a plánovanie finačných toky s prvkami automatizácie
– Osvojiť si proces finančného plánovania a optimalizácie nákladov
– Začať budovať startup so zreteľom na požiadavky jeho možnej budúcej evaluácie

Program workshopu bude venovaný nasledujúcim témam:

A.   Monitoring finančnej výkonnosti startupu

– Likvidita, Rentabilia, Finančná staibilta a Aktivita
– Nástroje na monitoring finančnej kondície v úvodných fázach startupu
– Majetková vs. Finančná štruktúra
– Účtovníctvo ako pomôcka pre monitoring finančného zdravia – výkaz ziskov a strát, súvaha, prehľad peňažných tokov

B.   Finančné plánovanie

– Stanovenie cieľov na najbližší rok, najdôležitejšie KPIs
– Predpoklad nákladov a výnosov – forecasting v čase
– Príprava možných finančných scenárov
– Dobrá prax pre narábanie s likviditou v čase hyper-rastu

C.   Možnosti financovania

– Prehľad zdrojov financovania a ich porovnanie
– Efektívny manažment finančného toku pod tlakom investorov
– Orientácia v daňových povinnostiach a pracovných vzťahoch

D.   Práca s online nástrojmi

– Evidencia finančných tokov prostredníctvom Google Workspace, prehľad alternatívnych aplikácií (napr. Moneo)

E.    Evaluácia podniku

– Chovám kravu na mäso alebo na mlieko?
– Evaluačné metódy v kocke
– Na čo si pri evaluácií dávať pozor

Metodika:

Praktické zostavenie si automatizovanej tabuľky na sledovanie finančných tokov v organizácii v cloudovom prostredí, automatizácia tabuľky Finančný plán, simulácia rôznych finančných scenárov – pesimistický, realistický a optimistický.

Workshop bude prebiehať  v HYBRIDNOM móde (osobná účasť – OTP režim – UVP TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice,  konferenčná miestnosť na prízemí, on-line mod – link bude zaslaný po registrácií).

Lektor:  L. Hlinková    

Lenka Hlinková motivuje najmä dievčatá a ženy k práci s technológiami. Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Po 12 rokov práce v IT na Slovensku a v Anglicku založila spoločnosť Algoritmus, o rok neskôr toto občianske združenie, v ktorých spolu s tímom pomáhajú najmä ženám získať svoje miesto v oblasti informačných technológií a v manažmente. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer a pôsobí ako Diversity & Inclusion Consultant.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.