Agile, Scrum – metodika riadenia projektov

Kedy?

Kde?

REGISTRÁCIA

Workshop je aktivitou organizovanou v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) UVP TECHNICOM a je určená pre všetky startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

V rámci workshopu budú prezentované základné informácie o tvorbe príspevkov na sociálne siete a ich príprava v programe Canva.

A.   Úvod do agilnej metodiky riadenia projektov

 • Dôvod vzniku agilných metód na manžment (nie len) IT projektov
 • Predchodcovia agilných metodík pre riadenie projektov
 • Agile vs. Waterfall, Kanban

B.   Scrum

 • Iterácia, Šprinty, Scrum Roly, Produkty Scrumu a Scrum Aktivity
 • 12 princípov Scrum (Scrum Manifesto)
 • Techniky na odhad obtiažnosti jednotlivých úloh
 • Pojmy – Product backlog, Epics, Users Stories, Tasks
 • Benefity Scrumu

C.   Organizácia adaptujúca sa na Scrum

 • Prechod na agilné zmýšľanie
 • Príklady správnej a nesprávnej aplikácie z praxe
 • 3 faktory motivácie zamestnancov v prieniku s prechodom na Scrum
 • Scrum pre low-code projekty
 • Achillova päta Scrumu – Produktová vízia, “Scrum-Mom” efekt
 • Kde do toho všetkého zapadá DevOps?
 • Prečo vývojári nemajú radi Agile? (Agile Anti-Patterns)

D.   Práca s online nástrojmi

 • Projektový manažment (JIRA, Trello, Asana)
 • Kontinuálne zlepšovanie (Jenkins)
 • Komunikácia (Slack), Dokumentácia
 • Metriky úspešnosti projektovej metodiky

Metodika:

Demonštrácia princípov fungovania Scrum tímov v dvoch skupinách prostredníctvom loptičiek, prípradové štúdie z praxe a ich riešenia, skupinová analýza problému a rozklad na menšie celky, praktická demonštrácia ďalších agilných metodík, kvíz na preverenie zručností účastníkov, nácvik písania tzv. epics, user stories a rozbíjanie na menšie úlohy použitím online nástrojov.

Cieľworkshopu:

 • Osvojiť si princípy agilného riadenia
 • Naučiť sa pracovať s jedným s online nástrojov pre Scrum
 • Identifikovať jednotlivé roly Scrum tímov vo vlastných tímoch jednotlivých startupov

Metodika

Vybudovanie loga a základného brandu pre start-up. Príprava prezentácie v brande start-upu a modernom štýle vďaka skrytým funkciám programu PowerPoint. Vytvorenie príspevkov na sociálne siete v správnych formátoch a modernom štýle.

Lektor:

L. Hlinková

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.