Európska komisia prijala očakávané oznámenie o novom Európskom výskumnom priestore (European Research Area, ERA). Zostavila nový plán na podporu ekologickej a digitálnej transformácie a obnovy EÚ.

Nový Európsky výskumný priestor založený na excelentnosti, konkurencieschopnosti, otvorenosti a talente zlepší európske výskumné a inovačné prostredie, urýchli dosiahnutie klimatickej neutrality a vedúceho postavenia EÚ v digitálnej oblasti, podporí jej zotavenie zo spoločenského a hospodárskeho vplyvu krízy spôsobenej koronavírusom a posilní jej odolnosť voči budúcim krízam.

Komisia stanovila strategické ciele a opatrenia, ktoré sa majú vykonávať v úzkej spolupráci s členskými štátmi s cieľom uprednostniť investície a reformy v oblasti výskumu a inovácií, zlepšiť prístup výskumných pracovníkov k excelentnosti v celej EÚ a umožniť, aby sa výsledky výskumu dostali na trh a do reálnej ekonomiky. Okrem toho sa na základe oznámenia ďalej podporí mobilita výskumných pracovníkov, ich zručnosti a možnosti kariérneho rastu v rámci EÚrodová rovnosť, ako aj lepší prístup k partnersky hodnoteným (peer review) vedeckým poznatkom financovaným z verejných zdrojov.

Ciele nového Európskeho výskumného priestoru

Na základe vedúceho postavenia Európy v oblasti inovácií a vedeckej excelentnosti je cieľom nového Európskeho výskumného priestoru podporovať lepšiu koordináciu a spoluprácu medzi EÚ, jej členskými štátmi a súkromným sektorom; stimulovať vyššie investície do výskumu a inovácií; posilniť mobilitu výskumných pracovníkov, ich odborné znalosti a tok poznatkov.

V oznámení sa vymedzujú štyri strategické ciele:

  1. uprednostňovať investície a reformy v oblasti výskumu a inovácií podporujúce zelenú a digitálnu transformáciu s cieľom podporiť obnovu Európy a zvýšiť konkurencieschopnosť.
  2. Zlepšiť prístup výskumných pracovníkov k excelentným zariadeniam a infraštruktúre v celej EÚ.
  3. Preniesť výsledky do ekonomiky s cieľom podporiť podnikateľské investície a uvádzanie výsledkov výskumu na trh, ako aj posilniť konkurencieschopnosť a vedúce postavenie EÚ v globálnom technologickom prostredí.
  4. Posilniť mobilitu výskumných pracovníkov a voľný tok poznatkov a technológií prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce medzi členskými štátmi, aby sa zabezpečilo, že výskum a jeho výsledky budú prínosom pre všetkých.

EÚ sa bude usilovať o dosiahnutie uvedených strategických cieľov v úzkej spolupráci s členskými štátmi prostredníctvom 14 opatrení, ktoré sú navzájom prepojené a majú pri realizácii Európskeho výskumného priestoru zásadný význam. Komisia bude okrem toho riadiť Európske fórum pre transformáciu. Ide o strategické diskusné fórum s členskými štátmi, ktoré ich bude podporovať pri jednotnom vykonávaní týchto štyroch cieľov. Komisia takisto do prvej polovice roku 2021 navrhne, aby členské štáty prijali Pakt pre výskum a inováciu v Európe, ktorým sa posilní ich záväzok týkajúci sa spoločných politík a zásad a určia oblasti, v ktorých spoločne vypracujú prioritné opatrenia.

V rámci svojich iniciatív na podporu obnovy a budovania zelenej a digitálnej Európy dnes Komisia okrem nového Európskeho výskumného priestoru prijala aj nový Akčný plán digitálneho vzdelávania s cieľom prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy digitálnemu veku, ako aj oznámenie o Európskom vzdelávacom priestore, ktorý má slúžiť ako prostriedok na tvorbu pracovných miest a rastu.

Súvislosti

Európsky výskumný priestor (ERA) bol vytvorený v roku 2000 s cieľom lepšie organizovať a integrovať európske výskumné a inovačné systémy a posilniť spoluprácu medzi EÚ, členskými štátmi, ich regiónmi a ich zainteresovanými stranami. Zameriava sa aj na voľný pohyb výskumných pracovníkov, vedeckých poznatkov a technológií v celej EÚ a na podporu cezhraničnej spolupráce, ako aj na zlepšenie a koordináciu politík a programov členských štátov v oblasti výskumu a inovácií. 

Rada Európskej únie v roku 2018 vyzvala na prepracovanie Európskeho výskumného priestoru v roku 2020 v novom oznámení Komisie. V decembri 2019 sa členské štáty na základe stanoviska Výboru pre Európsky výskumný priestor a inováciu (ERAC) radili o budúcnosti Európskeho výskumného priestoru.

V rámci reakcie EÚ na pandémiu koronavírusu Komisia v apríli tohto roku predstavila akčný plán ERAvsCorona. Vychádza z celkových cieľov a nástrojov Európskeho výskumného priestoru a je pracovným dokumentom, ktorý vypracovala Komisia spoločne s vládami členských štátov. Zahŕňa krátkodobé opatrenia založené na úzkej koordinácii, spolupráci, výmene údajov a spoločnom financovaní.

Celú tlačovú správu nájdete tu.

Ďalšie informácie o Európskom výskumnom priestore nájdete tu.

Viac informácií:

Zdroj: SLORD
Článok prevzatý z innonews.blog