Európska komisia dnes zverejnila návrh štruktúry, fungovania a rozpočtu jednotlivých kapitol nového rámcového programu pre výskum a inovácie na obdobie 2021-2027, ktorý bude niesť meno Horizon Europe. Návrh bude predložený Európskemu parlamentu na schválenie.

Celkový rozpočet návrhu programu cieli na sumu 94,1 miliardy eur na nasledovnom členení do troch pilierov (uvádzam v anglických názvoch):

 1. Open Science: 25,8 mld. eur
  • European Research Council (16,6 mld.eur)
  • Marie Skłodowska-Curie Actions (6,8 mld. eur)
  • Research infrastructures (2,4 mld. eur)
 2. Global Challenges and Industrial Competitiveness: 52,7 mld. eur, pozostávajúci z nasledovných klastrov:
  • Health (7,7 mld. eur)
  • Inclusive and Secure Society (2,8 mld. eur)
  • Digital and Industry (15 mld. eur)
  • Climate, Energy and Mobility (15 mld. eur)
  • Food and Natural Resources (10 mld. eur)
  • Joint Research Centre (JRC) (2,2 mld. eur)
 3. Open Innovation: 13,5 mld. eur
  • European Innovation Council (10,5 mld.eur)
  • European Institute of Innovation and Technology (EIT) (3 mld. eur)

Piliere sú doplnené o časť “Strengthening the European Research Area” s navrhovaným rozpočtom 2,1 mld. eur.

V návrhu sú predstavené nasledovné novinky:

 • Európska rada pre inováciu (European Innovation Council – EIC), ktorá má pomôcť EÚ stať sa priekopníkom v inováciách vytvárajúcich trhy: Komisia navrhuje zriadiť jednotné kontaktné miesto s cieľom dostať najsľubnejšie prevratné technológie s vysokým potenciálom z laboratórií na trh a pomôcť najinovatívnejším startupom a podnikom rozšíriť ich nápady. Nová EIC pomôže identifikovať a financovať rýchlo sa rozvíjajúce inovácie s veľkým potenciálom na vytvorenie úplne nových trhov. Bude poskytovať priamu podporu inovátorom prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov financovania, jedného na počiatočné etapy a druhého na vývoj a uvádzanie na trh. Bude dopĺňať činnosť Európskeho inovačného a technologického inštitútu.
 • Nové celoúnijné výskumné a inovačné misie zamerané na spoločenské výzvy a priemyselnú konkurencieschopnosť: Komisia v rámci programu Európsky horizont vyhlási nové misie s odvážnymi a ambicióznymi cieľmi a so silnou európskou pridanou hodnotou v záujme riešenia otázok, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Misie môžu siahať od boja proti rakovine cez ekologickú dopravu až po oceány zbavené plastov. Budú sa navrhovať v spolupráci s občanmi, so zainteresovanými stranami, s Európskym parlamentom a členskými štátmi.
 • Maximalizácia potenciálu inovácií v celej EÚ: V prípade členských štátov, ktoré zaostávajú v úsilí o čo najlepšie využitie svojho výskumného a inovačného potenciálu, sa podpora zdvojnásobí. Nové synergie so štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom navyše uľahčia koordináciu a kombináciu financovania a pomôžu regiónom zavádzať inovácie.
 • Väčšia otvorenosť: Európsky horizont bude vychádzať zo zásady „otvorenej vedy“, čo si vyžaduje otvorený prístup k publikáciám a údajom. To zvýši inovačný potenciál výsledkov získaných z finančných prostriedkov EÚ a pomôže pri ich rozširovaní na trhu.
 • Nová generácia európskych partnerstiev a intenzívnejšia spolupráca s inými programami EÚ: Európsky horizont zefektívni počet partnerstiev, ktoré EÚ spoločne spoluprogramuje alebo spolufinancuje s partnermi, ako je priemysel, občianska spoločnosť a nadácie. Cieľom je zvýšiť ich účinnosť a vplyv pri napĺňaní politických priorít Európy. Európsky horizont bude podporovať efektívne a funkčné prepojenia s ďalšími budúcimi programami EÚ, ako je politika súdržnosti, Európsky obranný fond, program Digitálna Európy či Nástroj na prepájanie Európy, ako aj s medzinárodným projektom ITER zameraným na získavanie energie z jadrovej syntézy.

Stiahnite si základné dokumenty (v PDF):

Ďalšie informácie:

Článok prevzatý z: innonews.info