Program ERASMUS+ 2014 – 2020

Key Action 2 (KA2): Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Key Action 203 (KA203): Strategic Partnership for higher education

Project Title: Innovative Student-Centred Learning (SCL) Practices fuelled with ITC-tools and university – industry cooperation towards reinforcement of Business & Engineering Entrepreneurships education –” InoLearn 4 BEEs”

Grant Agreement: 2017-1-RO01-KA203-037145

Virtuálne Inovatívne vzdelávacie prostredie InoLearn4BEES

Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti (Rumunsko) v spolupráci s Agence Universitaire de la Francophonie (Rumunsko), SC Avantera srl (Rumunsko), RU „Angel Kanchev“ (Bulharsko), Technickou univerzitou v Košiciach a Maria Curie- Sklodowska University of Lublin (Poľsko) realizuje v rámci programu ERASMUS + projekt „InoLearn4BEEs“ so začiatkom v novembri 2017.

Prostredníctvom medzinárodného partnerstva medzi Rumunskom, Bulharskom, Slovenskom a RO, BG. SK a PL plánuje projekt „InoLearn4BEEs“ vytvoriť inovatívnu štruktúru pre zintenzívnenie zmien vo vzdelávaní študentov v oblasti obchodu, inžinierstva a podnikania (BEE) na základe spolupráce medzi univerzitami a subjektami z podnikateľského prostredia.

Projekt InoLearn4BEEs prináša inovačné zmeny prostredníctvom súboru vzájomne prepojených aktivít, ktoré spájajú učiteľov a odborníkov zo štyroch európskych krajín, študentov z medziodborových oblastí vzdelávania (obchodné, technické a podnikateľské oblasti) a kľúčové zainteresované strany z miestneho podnikateľského sektora, občianskej spoločnosti, verejnej správy a / alebo vládnych subjektov.

Projekt trvá 30 mesiacov a jeho aktivity zahŕňajú:

  • Transformáciu existujúcej vzdelávacej kultúry zameranej na učiteľov na vzdelávací prístup zameraný na študentov, ktorý sa používa v oblasti vzdelávania v oblasti obchodu, inžinierstva a podnikania (BEE) a s tým spojených učebných osnov, v multikultúrnom kontexte Rumunska, Bulharska, Slovenska a Poľska.
  • Stimuluje a zvyšuje digitálne zručnosti a kritické myslenie v interdisciplinárnom a interkultúrnom prístupe spojením študentov z oblasti vzdelávania v oblasti obchodu, inžinierstva a podnikania (BEE) z Rumunska, Bulharska, Slovenska a Poľska.
  • Usporiada 4 podujatia na šírenie výsledkov projektu (Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a Poľsko).

Výstupom projektu InoLearn4BEEs bude virtuálna integrácia inovatívneho vzdelávacieho prostredia, ktoré bude obsahovať nástroje IKT s možnosťou pre interaktívne učenie, a umožní študentom riešiť medziodborové problémy a porozumieť multikultúrnym výzvam a názorom.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať. https://www.inolearn4bees.org/