V Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM Technickej univerzity (TUKE) v Košiciach bolo 10. mája 2023 oficiálne otvorené spoločné výskumno-vývojové pracovisko – EP Inovačné Centrum (EPIC) medzi EPH (Energetický a Průmyslový Holding) a TUKE. Na zakladaní sa podieľali zamestnanci Londýnskej pobočky EP Commodities a Katedry kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE.

Energetický a průmyslový holding (EPH) je popredná stredoeurópska energetická skupina, ktorá vlastní a prevádzkuje zariadenia v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Taliansku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Francúzsku a Švajčiarsku. EPH je vertikálne integrovaná energetická spoločnosť, ktorá pokrýva celý hodnotový reťazec: od ťažby hnedého uhlia cez výrobu elektriny a tepla až po distribúciu elektriny a tepla. To zahŕňa na jednej strane dodávateľské a obchodné platformy a na druhej strane správu plynárenskej infraštruktúry (https://www.epholding.cz/).

Spoločnosť EP Commodities (EPC) sa špecializuje na obchodovanie s energetickými komoditami, tranzitné a skladovacie kapacity. Zaoberajú sa transakciami so zemným plynom, elektrickou energiou, emisnými kvótami, uhlím a štrukturálnymi produktmi, ako sú spready, v celej Európe. Sú súčasťou skupiny EP Power Europe a EPH.

Centrum je zamerané na rozvoj stavu poznania, výskumu a inovácii v energetickom a priemyselnom sektore, najmä v oblasti modelovania, analýzy a predikcií v obchodovaní s energetickými komoditami. Študenti a zamestnanci košických univerzít môžu pracovať na výskumných a inovačných prácach a projektoch, ktoré sa tykajú momentálne aktuálnych tém, ako energetická bezpečnosť, fundamentálna analýza komoditných trhov, valuácia rôznych obchodovateľných produktov a podobne. EPIC ponúkne študentom možnosť výberu tém bakalárskych a diplomových, ako aj dizertačných prác v oblasti výskumu a inovácií v energetike. Zariadenie centra, dostupné dátové zdroje a skúsení výskumníci na oboch stranách zabezpečia študentom podmienky, ktoré potrebujú na vývoj inovatívnych riešení reálnych výziev v energetickom sektore. Gestormi pracoviska a výskumno-inovačnej projektovej spolupráca za KKUI FEI TUKE sú v súčasnosti prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc., Ing. Erik Kajáti, PhD. a Ing. Nikola Hrabovská.

 

„Vítame každú zmysluplnú vzdelávaciu, výskumnú a inovačnú spoluprácu medzi našou univerzitou a praxou. Verím, že aj toto spoločné medzinárodné pracovisko k tomu prispeje, obohatí a posunie dopredu každú zúčastnenú stranu v tak dôležitej oblasti ako sú energetické komodity“ povedal rektor TUKE – Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

EPH je dnes podnikateľskou skupinou so sídlom v Čechách, ktorá vo viac ako sedemdesiatich spoločnostiach zamestnáva v Európe takmer dvadsaťpäť tisíc ľudí. Prevažne v energetickom sektore. Ak chceme udržať Európu ako konkurencieschopný kontinent, dostupná energia bude hrať v najbližšej dobe rozhodujúcu úlohu.  EPH sa stáva dôležitým hráčom energetického trhu Európy. Aby sme mohli ďalej rásť a poskytovať konkurencieschopné produkty, potrebujeme talentovaných mladých ľudí. Cítime, že musíme prispieť k ich rastu.  Spojenie talentu ambicióznych študentov, našich znalostí a skúseností môže priniesť osoh ako univerzite, tak zákazníkom a partnerom našej energetickej skupiny do budúcnosti“ povedal Miroslav Haško, Chief Commercial Officer and Board Member at EP Power Europe.

“Dovoľte mi, aby som Vám v mene pána dekana FEI TUKE prof. Ing. Liberiosa Vokorokosa, PhD. v prvom rade zagratuloval celému EPICu k úspechu a jeho členom poprial veľa tvorivých síl, nápadov a hlavne veľa vytrvalosti a odvahy pri presadzovaní inovatívnych nápadov. Tiež by som rád aj poďakoval Katedre kybernetiky a umelej inteligencie za vzorné prezentovanie našej fakulty. V neposlednom rade by som rád poďakoval aj partnerom Energeticko Priemyselnému holdingu za spoluprácu a podporu.” povedal  – doc. Ing. Ján Papaj, PhD. prodekan pre zahraničné vzťahy a propagáciu FEI TUKE.

 

„Jednou z hlavných myšlienok projektu bolo sprístupniť študentom a vysokoškolským zamestnancom možnosť pracovať na témach z praxe v oblasti, ktorá je výnimočná v strednej Európe. My máme prístup k dátam a problémom, ktoré sa riešia v spoločnostiach zameriavajúcich na obchodovanie s energetickými komoditami. Okrem toho radi pomôžeme s konzultáciami prác, pri ktorých študenti získajú prístup k špičkovým ľudom z praxe. Verím že týmto otvorením sme úspešne ukončili prvú fázu tohto projektu. V súčasnosti na EPIC témach pracujú, dvaja bakalárski študenti, dvaja inžinieri, plus jedna doktorandka. V ďalších rokoch by sme chceli ďalej rásť. Ak by sa darilo, môžeme podporovať každý rok dvoch ďalších doktorandov. Verím že touto činnosťou sa nám spoločne s univerzitou podarí posunúť kvalitu vzdelávania, zvýšiť hodnotu absolventov univerzity na pracovnom trhu a riešiť projekty, ktoré môžu pomôcť zmeniť svet k lepšiemu.povedal Martin Miškuf bývalý doktorand KKUI FEI TUKE, ktorý v súčasnosti zastáva pozíciu  Head of Analytics and Model Development EP Commodities London Branch.

EPIC sa zaviazalo podporovať inovácie aj metódami umelej inteligencie v energetickom sektore a spolupracovať s partnermi z odvetvia s cieľom vytvoriť bezpečnú a udržateľnú budúcnosť. 

Miroslav Haško, Senior Executive EPH, Chief Commercial Officer and Board Member at EP Power Europe, Chairman of the Board of Directors of EP Commodities

Otvorenia sa zúčastnilo viacero zamestnancov TUKE ako aj 5 zamestnancov EPH/EPC.

Na fotografii vpredu Michal Paško spolu s Jozefom Miškufom, ktorí zastávajú pozície Managing Director, EP Commodities v Prahe a v Londýne, Member of the Board of Directors of EP Commodities.

Po otvorení nasledovala prehliadka priestorov pracoviska EPIC v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM.