V utorok 20. júna sa v Bratislave na pôde FEI STU v Bratislave konalo podujatie EDIH Twister Vol II. Česko & Slovensko, na ktorom sa sme sa mali možnosť zúčastniť. Prezentačný deň sa zameral na dôležitosť podpory digitálnej transformácie a spolupráce medzi českými a slovenskými Európskymi centrami digitálnych inovácií (European Digital Innovation Hubs).

Súčasťou tohto podujatia boli prezentácie, prednášky, diskusie, či ukážky služieb, ktoré naše ECDI ponúkajú v snahe pomôcť s digitálnou transformáciou. Diskutovalo sa o kľúčových témach súvisiacich s podporou inovácií vrátane nových technológii, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti.

Podujatie bolo významnou príležitosťou pre vzájomnú výmenu skúseností, nápadov a najlepších postupov v oblasti podpory inovácií. Stretnutie poskytlo dôležitú výnimočnú platformu na nadviazanie nových partnerstiev a posilnenie už existujúcich spoluprác medzi českými a slovenskými ECDI.

EDIH CASSOVIUM reprezentoval Miroslav Janák, ktorý na podujatí predstavil naše konzorcium postavené na silnej expertíze, technologické a sektorové zameranie či služby, ktoré onedlho spúšťame pre podniky a organizácie verejného sektora.

Absolvovali sme taktiež exkurziu do Národného centra robotiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Okrem iného bolo toto podujatie začiatkom hlbšej česko-slovenskej spolupráce v oblasti podpory digitálnych inovácií.

Hlavnými organizátormi podujatia boli CyberSecurity Hub a CzechInno.

Chceme sa poďakovať organizátorom za ich úsilie pri usporiadaní takto dôležitých fór na spoluprácu medzi inovačnými ekosystémami.

EDIH CASSOVIUM

EDIH CASSOVIUM (EDCASS) je súčasťou siete európskych centier pre podporu digitálnych inovácií (angl. European Digital Innovation Hubs, EDIH). Európska komisia v snahe dosiahnuť vyššiu a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) podporuje vytvorenie európskej siete EDIH, zloženej z približne 200 centier pokrývajúcich všetky regióny EÚ. Na Slovensku bolo vybratých 5 centier, ktoré tvoria konzorciá renomovaných inštitúcií s vysokou expertízou v rôznych odborných oblastiach. Konzorcium EDIH CASSOVIUM tvorí Technická univerzita v Košiciach (koordinátor), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a klaster Košice IT Valley

EDIH CASSOVIUM bude sprevádzať firmy a organizácie verejného sektora procesom ich digitálnej transformácie s cieľom prispieť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a efektívnosti, prostredníctvom inovatívneho využívania digitálnych technológií. Pomôže svojim klientom získavať zdroje na financovanie ich digitálnych inovácií, vytvárať podporujúce inkubačné prostredie pre akceleráciu high-tech start-upov a podpori budovanie digitálneho inovačného ekosystém v regióne, so zapojením lokálnych, regionálnych, národných a európskych hráčov v oblasti digitálnej transformácie.

Projekt EDIH CASSOVIUM je podporený z programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti.

Ďalšie informácie o projekte: www.edihcassovium.sk

CZECHINNO

CzechInno je neziskovým a apolitickým združením na podporu českého inovačného podnikania. Združenie je autorom unikátneho systému podpory inovácií v ČR, zakladateľom a koordinátorom Stredoeurópskej platformy pre digitálne inovácie CEEInno prepájajúce aktérov v oblasti digitálnych inovácií v stredoeurópskom regiónu. CzechInno je spoluzakladateľom a partnerom niekoľkých digitálnych inovačných hubov, ktoré pomáhajú malým a stredným firmám a verejným organizáciám úspešne aplikovať digitálne technológie.

CYBERSECURITYHUBCZ

CyberSecurityHubcz   bol založený tromi českými univerzitami: Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brne a České vysoké učení technické v Prahe. Hub podporuje spoluprácu vo výskume v rámci kybernetickej bezpečnosti, digitálnej transformácii a inovácií v českom priemysle.