V dňoch 31. mája a 1. júna sa v Bruseli konal prvý výročný summit siete Európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) – EDIH Network Annual Summit. Tento summit patrí v tomto roku ku kľúčovým podujatiam v rámci podpory rozvoja digitálnych inovácií v Európe a vytvoril dôležitú platformu pre zdieľanie vedomostí a budovanie komunity v rámci siete ECDI. Jeho cieľom bolo podporiť spoluprácu medzi inovačnými inštitúciami, podnikmi, akademickými sektormi a verejnými orgánmi, aby sa stimulovala digitálna inovácia a zabezpečil rast konkurencieschopnosti Európskej únie. Zúčastnilo sa ho viac ako 300 reprezentantov centier digitálnych inovácií, odborníkov, inovátorov, tvorcov politík či predstaviteľov verejných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú digitálnymi technológiami a ich vplyvom na podnikanie a spoločnosť. Summit organizovala Európska komisia spolu s agentúrou Digital Transformation Accelerator.

Počas dvoch dní mali účastníci príležitosť vzdelávať sa, inšpirovať, či diskutovať o svete digitálnej transformácie, o ktorú sa sieť ECDI usiluje. Spoločne sa otvorili dôležité témy a otázky od politických rámcov, digitalizácie malých a stredných podnikoch až po európske spolupráce. Rovnako sa vďaka summitu podarilo zdieľať inovatívne riešenia a neoceniteľné nápady.

Program zahŕňal skúsených rečníkov, panelové diskusie, pracovné skupiny či rôzne príležitosti pre budovanie a vytváranie vzájomných sietí. Účastníci sa podelili o svoje skúsenosti, najlepšie postupy a inovatívne riešenia, ktoré vytvárajú nové možnosti a príležitosti pre podnikanie v digitálnom prostredí.

EDIH CASSOVIUM na summite reprezentovali na summite Juraj Majcher (Technická univerzita v Košiciach) a Ivan Pezlar (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), ktorí mali možnosť bližšie predstavili fungovanie nášho ECDI, jeho členov a služby, ktoré ponúka. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo odprezentovať dve kľúčové témy, ktoré majú veľký vplyv na digitálnu transformáciu podnikov – umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť. Predstavili sme náš prístup a inovatívne riešenia, ktoré sme vyvinuli pre malé a stredné podniky a organizácie verejných inštitúcií.

Fantastická atmosféra, množstvo inšpiratívnych stretnutí, desiatky nadviazaných spoluprác. Veľmi hodnotné a prínosné podujatie”, povedal o summite Ivan Pezlar, koordinátor pracovného balíka WP4 v rámci EDIH CASSOVIUM.

Stretli sme sa so zástupkyňou Európskej komisie, Anne-Marie Sassen, takzvanou matkou myšlienky ECDI. Stretnutie s ňou bolo veľmi podnetné, priateľské a plné nových informácií,”, dodáva Juraj Obaja účastníci spoločne dodali, že účasť na takýchto podujatiach európskeho významu zviditeľňuje Slovensko, jeho malých a stredných podnikateľov, výskumné univerzity, inovačné centrá a je bázou pre rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a obchodných partnerstiev.

Zástupcovia nášho EDIH CASSOVIUM sa okrem samotného summitu zúčastnili aj na paralelných stretnutiach tematických skupín ECDI – stretnutia ECDI zameraných na kyberbezpečnosť, ktoré organizovala Európska organizácia pre kyberbezpečnosť (ECSO) a stretnutia ECDI zameraných na umelú inteligenciu organizovaného združením Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe (CLAIRE).

Záznamy z celého summitu je možné pozrieť na linke: https://european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu/edih-network-annual-summit-2023

SIEŤ ECDI

Sieť ECDI (EDIH Network) zohráva významnú úlohu v digitálnej transformácii malých a stredných podnikov. Podporuje Európsku úniu a jej ciele prostredníctvom pokročilých digitálnych technológií a zabezpečovaním digitálnej zrelosti malých a stredných podnikov. EDIH Network ponúka širokú škálu služieb na podporu digitalizácie vrátane testovacích a experimentálnych zariadení, školení, mentoringu, prístupu k financiám či príležitostiam pre vytváranie sietí.

Sieť vznikla v roku 2022 a je koordinovaná agentúrou Digital Transformation Accelerator. EDIH CASSOVIUM je jedným z vyše 200 členov tejto európskej siete.

Ďalšie informácie o sieti ECDI: https://european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu/home

EDIH CASSOVIUM

EDIH CASSOVIUM (EDCASS) je súčasťou siete európskych centier pre podporu digitálnych inovácií (angl. European Digital Innovation Hubs, EDIH). Európska komisia v snahe dosiahnuť vyššiu a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) podporuje vytvorenie európskej siete EDIH, zloženej z približne 200 centier pokrývajúcich všetky regióny EÚ. Na Slovensku bolo vybratých 5 centier, ktoré tvoria konzorciá renomovaných inštitúcií s vysokou expertízou v rôznych odborných oblastiach. Konzorcium EDIH CASSOVIUM tvorí Technická univerzita v Košiciach (koordinátor), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a klaster Košice IT Valley

EDIH CASSOVIUM bude sprevádzať firmy a organizácie verejného sektora procesom ich digitálnej transformácie s cieľom prispieť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a efektívnosti, prostredníctvom inovatívneho využívania digitálnych technológií. Pomôže svojim klientom získavať zdroje na financovanie ich digitálnych inovácií, vytvárať podporujúce inkubačné prostredie pre akceleráciu high-tech start-upov a podpori budovanie digitálneho inovačného ekosystém v regióne, so zapojením lokálnych, regionálnych, národných a európskych hráčov v oblasti digitálnej transformácie.

Projekt EDIH CASSOVIUM je podporený z programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti.

Ďalšie informácie o projekte: www.edihcassovium.sk

Za fotografie ďakujeme: DTA, FARI Brussels, Jurajovi Majcherovi a Ivanovi Pezlarovi.