5. 11. 2019 – UVP TECHNICOM– V rámci akceleračného programu Startup centra TUKEbol v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizovaný seminár „Duševné vlastníctvo, nehmotný majetok v podnikaní“. Pre organizáciu seminára bola využitá špičková videokonferenčná technológia na báze Národnej teleprezentačnej infraštruktúry (www.nti.sk), prostredníctvom ktorej seminár viedol lektor RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD  z CVTI SR .

V rámci tohto úvodného seminára zo série pripravovaných seminárov sa lektor venoval dôležitým témam z oblasti úvodu do ochrany duševného vlastníctva.

V rámci spolupráce UVP TECHNICOM s CVTI, poskytujú pracovníci CVTI bezplatné konzultácie a rešerše v oblasti ochrany duševného vlastníctva je možné získať na: www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/centrum-transferu-technologii-pri-cvti-sr/sluzby.html?page_id=507.

Ďalší plánovaný workshop  Patenty, úžitkové vzory, autorské diela…  organizovaný pre
startupy v rámci akceleračného programu Startup centra sa bude konať  19. 11. 2019.

 

cof