Cieľom projektu BOWI, vďaka ktorému získali 4 slovenské spoločnosti prostriedky na financovanie svojich technologických experimentov, je podpora rozvoja zapojených digitálnych inovačných hubov (DIH) a rast kvality nimi poskytovaných služieb. Tieto procesy rozvoja DIH sú realizované v rámci aktivity “BOWI Training program”. Sme veľmi radi, že DIH TECHNICOM (ako štruktúra v rámci UVP TECHNICOM) je zapojený do tohto projektu a že dostáva príležitosť rozvíjať sa. Tento rozvoj je o to kritickejší, že budúca podpora digitálnej transformácie regiónov bude ležať na pleciach európskych digitálnych inovačných hubov (EDIH) a Technická univerzita v Košiciach plánuje takýto EDIH založiť. 

V dňoch 16. – 17.6.2022 nás preto v Košiciach navštívili kolegovia z konzorcia projektu BOWI. Harri Kuusela (VTT Finland), Maurits Butter a Kristina Karanikolova (obaja TNO Netherland)  s nami v rámci dvojdňovej návštevy pomocou aktívnych a tvorivých workshopov a konštruktívnych diskusií analyzovali možnosti napredovania DIH TECHNICOM, najmä na strategickej úrovni a z pohľadu medzi-regionálnej spolupráce.

Popri internom tíme DIH TECHNICOM sa prvého dňa workshopov zúčastnili a aktívne zapojili aj naši regionálni partneri – Peter Breyl (Inovačné centrum Košického kraja), Martin Mudrák (Mesto Košice), Jana Končeková (Košická regionálna komora SOPK), Mária Radvanská a Alena Poláková (Enterprise Europe Network). Spolu s ich pomocou sme hľadali možnosti a výzvy pre vytvorenie predpokladov na úspešnú spoluprácu košického regiónu s úspešnými inovačnými regiónmi v Európe, v kontexte digitálnej transformácie..

Popri budovaní vzťahov a zlepšovaní podmienok pre inovácie v našom regióne sa v rámci BOWI projektu tešíme i na budúce prepájanie DIH TECHNICOMs ďalšími európskymi DIH-mi (napríklad Digital Hubs Logistics Dortmund) a na budovanie koridorov spolupráce pre lepšie prístupy a inovačné riešenia naprieč Európou.

Ďalšie informácie o projekte BOWI: https://dihtechnicom.tuke.sk/bowi/