Európska komisia predstavila svoje myšlienky a opatrenia na digitálnu transformáciu Európy. Do 19. mája je otvorená konzultácia k Bielej knihe o umelej inteligencii.

Digitálne technológie už dnes do veľkej miery ovplyvňujú naše každodenné fungovanie. Digitálna stratégia Európskej komisie predstavuje európsku spoločnosť využívajúcu digitálne riešenia, ktoré stavajú ľudí na prvé miesto, otvárajú nové možnosti pre podniky a podporujú rozvoj dôveryhodných technológií. Za cieľ si stratégia určila aj podporiť otvorenú a demokratickú spoločnosť i dynamické a udržateľné hospodárstvo. Digitálne technológie sú kľúčové aj v boji proti zmene klímy a na dosiahnutie ekologickej transformácie.

Ako môže technológia podporiť európsku zelenú dohodu? 
Digitálne technológie sú kľúčové v podpore európskej zelenej dohody. Môžu napríklad zvýšiť energetickú efektívnosť sledovaním, kedy a kde je potreba elektriny najurgentnejšia. Inteligentné vykurovanie by nám zase pomohlo ušetriť ekvivalent 6 miliónov ton ropy. Poľnohospodári budú môcť vďaka údajom a umelej inteligencii používať menej pesticídov a hnojív. Na to, aby digitalizácia priniesla želaný osoh, však musí prebehnúť ekologická transformácia aj v samotnom sektore IKT. Dátové centrá a telekomunikácie musia zvýšiť svoju energetickú efektívnosť, využívať viac energie z obnoviteľných zdrojov a klimatickú neutralitu by mali dosiahnuť do roku 2030.

Piliere novej digitálnej stratégie Komisie 
Týmito piliermi sú Biela kniha o umelej inteligencii Európska stratégia pre dáta. Obe plne odrážajú potrebu sústrediť sa pri vývoji technológií predovšetkým na občanov. Za cieľ majú aj chrániť a propagovať európske hodnoty a práva pri navrhovaní, vývoji a pri praktickom zavádzaní technológií do hospodárstva, ako aj pri zlepšovaní služieb verejného sektora poskytovaných občanom.

V nasledujúcich piatich rokoch sa Komisia zameria na 3 základné ciele v digitálnej oblasti:

  • technológia v službách človeka,
  • spravodlivé a konkurencieschopné hospodárstvo a
  • otvorená, demokratická a udržateľná spoločnosť.

Cieľom Európskej komisie je zaistiť postavenie Európy, ako dôveryhodného digitálneho lídra, ako lídra na poli dôveryhodnej umelej inteligencie a lídra dátového hospodárstva.

Európa má veľký potenciál aj v oblasti systémov umelej inteligencie založenej na excelentnosti a dôvere. Tu plánuje Komisia vytvoriť rámec na urýchlenie zavádzania umelej inteligencie, a to aj v prostredí malých a stredných podnikov. Jasné pravidlá, ktoré budú vychádzať z Bielej knihy o umelej inteligencii, budú dôležité pre budovanie dôvery voči UI. Budú zároveň regulovať vysokorizikové systémy umelej inteligencie (zdravotníctvo, práca polície či doprava) bez toho, aby sa neprimerane zaťažovali tie menej rizikové. Systémy umelej inteligencie by mali byť transparentné, vysledovateľné a so zárukou ľudského dohľadu. V platnosti zostávajú prísne pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré riešia nekalé obchodné praktiky, chránia osobné údaje a súkromie. Biela kniha o umelej inteligencii je oddnes až do 19. mája 2020 otvorená na verejnú konzultáciu.

Na európskom trhu sú vítané všetky aplikácie umelej inteligencie, musia byť však v súlade s pravidlami EÚ. Európska komisia by chcela napríklad iniciovať aj širokú diskusiu o tom, či existujú okolnosti, ktoré by mohli opodstatniť výnimky v používaní rozpoznávania tváre ako metódy biometrickej identifikácie. Táto je totiž vo všeobecnosti zakázaná a možno ju využiť len vo výnimočných, opodstatnených a primeraných prípadoch.

Návrhy týkajúce sa umelej inteligencie a údajov bude EÚ financovať z programu Digitálna Európa, Nástroja na prepájanie Európy 2 a programu Horizont Európa.

Viac informácií:

Informačné prehľady:

Zdroj: Tlačová správa EK

Článok prevzatý z innonews.blog