Inovačné spoločnosti a iné organizácie majú často ťažší prístup k financovaniu vysokorizikových nových nápadov alebo ich rozvoja. Prostredníctvom pôžičiek a záruk, ako aj investovaním do inovačných MSP a malých podnikov so strednou kapitalizáciou pomáha program Horizont 2020 vyplniť túto „inovačnú medzeru“ pod hlavičkou iniciatívy InnovFin.

Táto podpora funguje ako hnacia sila na prilákanie súkromných financií a rizikového kapitálu do oblasti výskumu a inovácií. Odhaduje sa, že každé 1 euro investované Úniou vygeneruje 5 EUR v podobe ďalších financií. Celkové financovanie pre program InnovFin je približne 4 miliardy eur (na obdobie 2014-2020).

Finančné nástroje EÚ ako doplnok ku grantom

Európska komisia pripravila rozsiahle finančné nástroje podpory MSP na uľahčenie prístupu k prostriedkom financovania pre výskum, inovácie a rast spoločností na európskych a svetových trhoch. Tieto nástroje sú realizované prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF).

Vzhľadom na fakt, že EIF neposkytuje svoje zdroje koncovým žiadateľom (firmám) priamo, je potrebné zabezpečiť v príslušnom regióne alebo krajine finančného sprostredkovateľa, ktorý na základe osobitej zmluvy s EIF tieto dlhové alebo investičné nástroje bude firmám poskytovať.

Finančným sprostredkovateľom sa rozumejú bankové a/alebo investičné inštitúcie poskytujúce investičné alebo dlhové produkty pod svojím menom na základe osobitnej zmluvy s EIF. Okrem finančných nástrojov podporených z programu Horizont 2020 a COSME spomínaných v tomto článku, sú k dispozícii aj finančné nástroje realizované prostredníctvom prechádzajúceho Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti a inovácií 2007-2013 (CIP) a tiež nástroje podporené iniciatívou JEREMIE (prostredníctvom Štrukturálnych fondov EÚ).

InnovFin SME Guarantee: Dlhový nástroj (úvery a garancie)

Cieľom je zlepšiť prístup k úverovému financovaniu, ako sú úvery, záruky, protizáruky a ďalšie formy úverového a rizikového financovania, pre verejné a súkromné subjekty a verejno-súkromné partnerstvá zapojené do výskumných a inovačných činností, ktoré si vyžadujú rizikové investície, aby mohli priniesť ovocie. Zámerom je podporiť výskum a inováciu s vysokým potenciálom excelentnosti.

Vzhľadom na to, že jedným z cieľov programu Horizont 2020 je prispievať k znižovaniu rozdielov medzi výskumom a vývojom a inováciou, pomáhať pri uvádzaní nových alebo vylepšených produktov a služieb na trh a zohľadňovať rozhodujúcu úlohu, ktorú má fáza overovania koncepcie v procese prenosu znalostí, môžu sa zaviesť mechanizmy umožňujúce financovanie fáz overovania koncepcie, ktoré sú nevyhnutné na potvrdenie dôležitosti, relevantnosti a budúceho inovačného vplyvu výsledkov výskumu alebo vynálezov, ktoré sú predmetom prenosu.

Cieľovými konečnými prijímateľmi sú potenciálne právne subjekty akejkoľvek veľkosti, ktoré sú schopné požičať si a vrátiť peňažné prostriedky, najmä MSP s potenciálom na vytváranie inovácií a rýchleho rastu; spoločnosti so strednou kapitalizáciou a veľké firmy; univerzity a výskumné inštitúcie; výskumné infraštruktúry a inovačné infraštruktúry; verejno-súkromné partnerstvá; a finančné spoločnosti alebo projekty osobitného účelu.

Menšie úroky, nižšie splátky a dlhodobá splatnosť. Tieto výhody sľubujú úvery s podporou Európskeho investičného fondu na rozvoj podnikania aj financovanie výskumu a inovácií. Prehľad pripravilo Zastúpenie EK na Slovensku. 

Väčšina podnikateľov na Slovensku pozná najmä eurofondy, ktoré sa poskytujú prevažne formou grantov (nenávratný finančný príspevok), no existuje aj iný spôsob, ako získať finančné prostriedky na podnikanie.

Malé a stredné podniky majú teraz možnosť získať zvýhodnené a dostupnejšie úvery na investovanie z prostriedkov Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI). Je to jeden z hlavných nástrojov Junckerovho balíčka – investičného plánu pre Európu, s ktorým prišla Európska komisia.

Viac o InnovFin SME Guarantee (stránka EIF)

InnovFin Equity: Kapitálový nástroj (investície)

Cieľom je prispievať k prekonávaniu nedostatkov európskeho trhu s rizikovým kapitálom a poskytovať kapitál a kvázi -kapitál na pokrytie rozvoja a finančných potrieb inovačných podnikov od počiatočnej fázy až po fázu rastu a rozšírenia. Zámerom je podporiť ciele programu Horizont 2020 a súvisiacich politík.

Cieľovými konečnými prijímateľmi sú potenciálne podniky akejkoľvek veľkosti, ktoré realizujú alebo začínajú realizovať inovačné činnosti, pričom osobitná pozornosť sa venuje inovačným MSP a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou.

Kapitálový nástroj sa zameria na fondy rizikového kapitálu zamerané na ranú fázu projektov a fondy fondov, ktoré poskytujú rizikový kapitál a kvázi -kapitál (vrátane mezanínového kapitálu) pre jednotlivé portfóliové podniky. Nástroj bude mať možnosť investovať do rozširovania a rastu v spojení s kapitálovým nástrojom pre rast v rámci programu COSME s cieľom zaistiť pokračovanie poskytovania podpory pri ich zakladaní a rozvoji.

Kapitálový nástroj, ktorý bude založený predovšetkým na dopyte, sa riadi prístupom k portfóliu, v rámci ktorého si fondy rizikového kapitálu a iní porovnateľní sprostredkovatelia vyberajú firmy, do ktorých investujú.

Viac o InnovFin Equity (stránka EIF)

Prečítajte príručku o InnovFin

V apríli 2018 uzrela svetlo sveta nová príručka prístupu k finančným nástrojom a tipy pre úspešný kontakt na investorov ako aj úspešné príklady firiem v programe InnovFin. Je zameraná na negrantové nástroje programu Horizont 2020 pre inovatívne firmy – úvery, garancie a investície.

Publikácia je pripravená v rámci podporného projektu spolupráce NCP pre oblasť podpory MSP – Access4SMEsStiahnite si publikáciu: Promotional Guide to access financial instruments and tips to approach investors (PDF)

Čo ďalej: plány pre program Horizont Európa (2021-2027)

Rozvoj inovácií bude financovaný naprieč celým novým programom Horizon Europe, ktorý tak vytvorí doposiaľ najväčší verejný program pre zvyšovanie inovačnej kapacity a konkurencieschopnosti Európy.

Európska komisia pripravuje pokračovanie pilotnej iniciatívy EIC a nových i overených finančných nástrojov. Pozrite si viac:

Bližšie informácie: 

Publikácie EIF: 

Článok prevzatý z: innonews.blog