TECHNICKÁ UNIVERZITA HOSTILA PO PRVÝKRÁT V KOŠICIACH VÝZNAMNÝ MEDZINÁRODNÝ HACKATHON

citython.sk/2022kosice

V smart budove Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM sa počas prvého prázdninového víkendu od 1. do 3. júla 2022 stretlo viac ako 100 mladých ľudí z ôsmych krajín, ktorí majú záujem o riešenie problémov spojených s kvalitou života v Košiciach. V priebehu troch dní hľadali kreatívne riešenia na podporu inovácií mesta Košice. Trojdňové medzinárodné podujatie Citython sa organizuje každý rok v troch európskych mestách a tento rok svoje čestné miesto zaujali aj Košice. Svojou multikulturálnou účasťou a záujmom z krajín ako Nepál, Izrael, Ukrajina či Nemecko prekonali všetky očakávania.

Aké problémy Košíc sa riešili?

RIS Citython Košice 2022 je hackathon, na ktorom zúčastnené tímy pracovali na svojich nápadoch od začiatku až po prezentovateľný projekt alebo prototyp, v priebehu troch dní. Cieľom Citythonu bolo analyzovať výzvy v oblasti mobility, ktorým naše mestá čelia, a vytvárať možné riešenia. Súťažiaci sa mohli zapojiť do troch kategórii:

  1. Udržateľné a zdravé mesto prostredníctvom inteligentnej mobility.
  2. Plánovanie a rozvoj mesta smerom k zelenšej budúcnosti.
  3. Lepšie riadenie mesta v humanitárnych a environmentálnych krízach vďaka inteligentnej mobilite.

V týchto oblastiach kreovali projekty a prototypy na zlepšenie fungovania nášho mesta. Podujatie bolo otvorené pre každého, kto má záujem prispieť k zlepšeniu kvality života v našom meste. Vítaní boli všetci – IT nadšenci a analytici, ktorí radi pracujú s „open datami“, marketéri, manažéri, mestskí  plánovači, architekti, softvéristi a vlastné každý, otvorený pre tému Citythonu.

Multidisciplinárne tímy, pozostávajúce zo študentov a odborníkov z rôznych oblastí a špecializácií, súťažili o to, kto ponúkne mestu a jeho obyvateľom inovatívne riešenia identifikovaných výziev a potrieb.

Zámerom bolo podporiť rozvoj inovatívnych projektov a start-upov, ktoré majú potenciál uplatnenia na trhu. Týmto spôsobom sa RIS Citython priamo orientuje na podporu podnikateľského a inovačného ekosystému v regióne Košice, ako aj na celom Slovensku. Ambíciou Citythonu je vytvoriť referenčné podujatie v Európe, ktoré dokáže prilákať tie najlepšie talenty, vrátane študentov, ale aj zamestnancov firiem, a vytvoriť tie najinovatívnejšie riešenia

Záujem prekonal očakávania

Počas víkendu 25 riešiteľských tímov sprevádzali skúsení mentori a experti z rôznych oblasti, ktorí súťažiacim radili a pomáhali pri vývoji inovatívných riešení.

Vyvrcholením celého podujatia boli  prezentácie 19 inovatívnych riešení a ich hodnotenie porotou, ktorá vybrala 3 víťazné tímy na konci podujatia, v nedeľu 3. júla 2022.

  1. Kategória: Tím „The Pedals“ (Jakub Kinlovič, Tomáš Lapšanský, Bianka Rujáková). Riešenie navrhuje užívateľovi najvhodnejší spôsob presunu po meste s ohľadom na momentálne dostupné dopravné prostriedky, využitím AI na základe dát z GPS.
  2. Kategória: Tím „StorePredictor (Ales Jandera, Janci Svantner, Roman Dadulak, Kristina Hoblakova). Tím vyvinul riešenie pre poskytovateľov smart mobility služieb s cieľom znížiť prevádzkové náklady, zlepšiť bezpečnosť a komunikáciu v rámci firmy/vlády. Aplikácia pozostáva z inteligentného dashboardu (pre správu upozornení), včasnej detekcie potenciálnych problémov a predtrénovaného modelu strojového učenia s cieľom predchádza nebezpečným situáciám. Kombináciou dát zo zdieľaného vozidla, vibračných senzorov, Apple Air Tag by riešenie malo znížiť prevádzkové náklady zdieľaného vozového parku a tiež zlepšiť plánovanie mobility v meste Košice.
  3. Kategória: Tím „Východné pobrežie (Verana Dobal, Ludka Žoldakova, Miso Hudak). Riešenie poskytuje podporu v krízových situáciach využitím digitálnych prostriedkov bez potrebných znalostí užívateľa.

Najlepší riešitelia si rozdelili tri finančné ceny, každá vo výške 3 000 EUR, ako aj ďalšie zaujímavé ceny od partnerov podujatia.

Na svoje si prišla aj verejnosť

Sprievodnou akciou Citythonu bola prezentačná akcia „CITY FUN TUKE“, ktorá bola organizovaná v druhý deň podujatia, v sobotu 2. júla v poobedňajších hodinách pre obyvateľov Košíc v priestoroch parkoviska pred budovou UVP TECHNICOM, ale aj v priestoroch samotnej budovy. Viac ako 300 návštevníkov, obyvateľov Košíc (a zvlašt detí) malo možnosť príjemne stráviť sobotňajšie popoludnie s ukážkami inovatívnych  technológiami, ktoré prezentovali v svojich stánkoch zástupcovia fakúlt TUKE. Pre deti boli organizované športové súťaže na pre tieto účely špeciálne zriadenom florbalovom ihrisku. A všetci návštevníci mali možnosť ochutnať aj výborný guľáš, či osviežiť sa zmrzlinou a čapovanou kofolou.

„Bolo to nádherné popoludnie a sme radi, že TUKE mala možnosť sa predstaviť na verejnosti ako inštitúcia, ktorá prináša do mesta inovácie, ktoré pomáhaju zvyšovať kvalitu života obyvateľov“, povedal doc. Ing. František Jakab, PhD., organizátor podujatia a riaditeľ UVP Technicom.

Súčasťou boli aj workshopy

Okrem spomenutých aktivít boli účastníkom k dispozícii aj workshopy na zvýšenie zručností súvisiacich s podporou ich nápadov. V priebehu podujatia odzneli od vedením skúsených odborníkov témy venujúce sa dostupným dátovým platformám, spôsobu prezentovania nápadov alebo financovania nápadov z grantov.

Podujatie sa uskutočnilo vďaka projektu

Podujatie vzniklo v rámci projektu EIT Urban Mobility, iniciatívy Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT) Európskej únie. Na organizácii RIS Citython Košice 2022 sa podieľajú partneri Technická univerzita v Košiciach, spoločnosť KAJO, CARNET (Future Mobility Research Hub) a PowerHUB. EIT Urban Mobility spája mestá, univerzity, výskumné centrá, komerčných partnerov a spoločnosti, aby pracovali na inováciách mestskej mobility a urobili naše mestá oveľa príjemnejšími a pohodlnejšími pre ich občanov. 

„Veríme, že prostredníctvom technológii, inovácií a zapojenia odbornej aj širokej verejnosti môžeme pomôcť pri budovaní lepšieho mesta a nášho životného priestoru,“ povedal doc. František Jakab, PhD., ktorý viedol organizačný tím podujatia za TUKE.

Organizačný tím RIS Citython Košice 2022

CITYTHON

CITY FUN TUKE

Organizátori

Hlavní partneri

Regionálni partneri a vedecké inštitúcie

Komerčná podpora

Mediálni partneri

This project is funded by EIT Urban Mobility, an initiative of the European Institute of Innovation and Technology (EIT), a body of the European Union.
EIT Urban Mobility acts to accelerate positive change on mobility to make urban spaces more liveable. Learn more: eiturbanmobility.eu.