Centrum sociálno-psychologickej podpory:

  • ponúka poradenstvo a krízovú pomoc v súvislosti so súčasnými udalosťami na Ukrajine,

  • zabezpečuje psychologické, sociálne a kariérové poradenstvo,

  • zabezpečuje poradenstvo v oblasti nepriaznivej psycho­‑sociálnej situácie z dôvodu ohrozenia sociálnym vylúčením (napr. z dôvodu diskriminácie na základe pohlavia, rodu, rasy, farby pleti, národnosti, veku a inej diverzity),

  • zabezpečuje informačnú a konzultačnú činnosť,

  • zabezpečuje krízovú intervenciu,

  • poskytuje vzdelávaciu činnosť v oblasti rozvoja sociálnych zručností a osobnosti,

  • poskytuje primárnu prevenciu sociálno­‑patologických javov (napr. látkových a nelátkových závislostí, sexuálneho obťažovania, a. i.),

  • zabezpečuje rozvoj peer­‑to­‑peer (rovesníckych) podporných skupín na univerzite,

  • spolupracuje s osobami zabezpečujúcimi služby bezbariérového centra, s členmi systému tútorstva na jednotlivých fakultách, so študentským informačným centrom a ďalšími, pre činnosť centra, relevantnými súčasťami univerzity,

  • spolupracuje s mimouniverzitnými domácimi a zahraničnými partnermi v súlade s poslaním a činnosťou centra, najmä s inštitúciami z oblasti poradenského servisu a pomoci.

Viac na tuke.sk.