Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje súťaž CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2023 a pozýva vedeckovýskumné inštitúcie k zapojeniu sa do 11. ročníka celoslovenskej súťaže.

Súťaž prebieha v troch kategóriách:

INOVÁCIA  je určená pre unikátne výsledky výskumu vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré sú využiteľné v praxi a prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.

Ocenenie získa: pôvodca/pôvodkyňa, alebo pôvodcovský kolektív.

INOVÁTOR/INOVÁTORKA – ocení pôvodcov/pôvodkyne alebo pôvodcovské kolektívy s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov vedeckovýskumnej činnosti a následného transferu do praxe. 

Ocenenie získa: pôvodca/pôvodkyňa, alebo pôvodcovský kolektív.

 

POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ – nominovať možno počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku, alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie, či jednotlivcov z radov výskumných pracovníkov verejných vedeckovýskumných inštitúcií.

Ocenenie získa: osoba/kolektív alebo organizačná jednotka verejnej vedeckovýskumnej inštitúcie zodpovedná za transfer technológií.

Nominácie do súťaže môžu nahlasovať zástupcovia centier pre transfer technológií (prípadne obdobných pracovísk) a jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných vedeckovýskumných inštitúcií do 31. 8. 2023.

Nominácie do súťaže možno zasielať v elektronickej forme na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk prostredníctvom NOMINAČNÉHO FORMULÁRA.

Veľkosť zasielaného e-mailu nesmie presiahnuť 5 MB.

Do súťaže je možné zaradiť len také nominácie, ktoré spĺňajú podmienky súťaže uvedené v ŠTATÚTE SÚŤAŽE a zároveň budú doručené s udeleným písomným súhlasom  so spracúvaním osobných údajov nominovaných, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou formulára nominácie.

Víťazi jednotlivých kategórií súťaže CENA ZA TRANSFER TEOCHNOLÓGIÍ 2023 budú vyhlásení  na spoločenskom večeri, ktorý bude súčasťou konferencie COINTT 2023 v októbri tohto roku.