Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov,  motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a zvýšiť povedomie o transfere technológií.

Trvanie súťaže: 1. 3. 2021 – 31. 8. 2021. Vyplnený formulár nominácie vrátane podpísaného súhlasu so spracúvaním osobných údajov nominovaných (scan) je potrebné odoslať e-mailom vyhlasovateľovi súťaže na sutaztt@cvtisr.sk.

>>> NAHLÁSENIE NOMINÁCIE DO SÚŤAŽE <<<

Súťaž prebieha v troch kategóriách:

  • INOVÁCIA
  • INOVÁTOR/INOVÁTORKA
  • POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

Časť článku prevzatá a viac informácií na nptt.cvtisr.sk.