Univerzitný park TECHNICOM je zapojený do riešenia európskeho projektu MIDIH (angl. Manufacturing Industry Digital Innovation Hubs), ktorý je riešený v rámci schémy H2020. Projekt sa zameriava na riešenie problémov v oblasti výrobných technológií, zberu dát a optimalizácie procesov logistiky v dodávateľskom reťazci a využitiu IoT prístupov k zefektívneniu zberu dát a ich následného využitia. Projekt je významný v oblasti prínosu IKT technológií pre malé a stredné podniky vo výrobnom priemysle. Riešiteľsky tím projektu UVP TECHNICOM je vedený doc. RNDr. Anton Lavrinom, CSc..

Projekt absolvoval v mesiaci máj ďalší míľnik – v poradí druhý „review“ zameraný na stav realizovaných činností a plán ďalších výskumných úloh. Za UVP TECHNICOM sa v dňoch 8.-10.5.2019 (EIT House, Brusel) zúčastnili „review“ stretnutia doc. RNDr. A. Lavrin, CSc.Ing. M. Michalko, PhD.. Na pre projekt významnom stretnutí aktívne prezentovali výsledky práce partnera UVP TECHNICOM na projekte. Zároveň prezentovali kompetencie a činnosti Univerzitného vedeckého parku, čo vyvolalo diskusiu a pozitívne reakcie na rôzne procesy, ktoré sú lokálne v parku implementované.

Ďalšou aktivitou bude prezentácia Ing. O. Kainza, PhD. v dňoch 20. až 21.5.2019 v Miláne k mentoringu projektov v rámci 1. projektovej výzvy. Mentoring bola pridaná hodnota Kompetenčných centier k evaluácii jednotlivých pridelených projektov z pohľadu naplnenia definovaných KPI (angl. Key Performance Indicator) stanovených jednotlivými zámermi. TUKE ako partner poskytoval konzultačné služby až trom projektom (najvyšší počet projektov na partnera). Ďalšie informácie na http://midih.eu/

Kontaktné osoby: anton.lavrin@uvptechnicom.sk, frantisek.jakab@uvptechnicom.sk