Dňa 22.4.2020 sa konalo historicky prvé on-line stretnutie startupov z akceleračného programu v UVP TECHNICOM. Pravidelné stretnutia, ktoré sa za bežných okolností konajú prezenčne v priestoroch UVP TECHNICOM, sa tentokrát konalo virtuálne prostredníctvom videokonferenčného systému WebEx meetings.

Riaditeľ UVP F. Jakab účastníkov akceleračného programu oboznámil s aktuálnymi podmienkami prevádzky priestorov UVP vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú so šírením Corona vírusu, kvôli ktorým bolo potrebné zrušiť niekoľko desiatok pripravovaných prezenčných aktivít v priestoroch UVP TECHNICOM. UVP TECHNICOM reagoval pružne na mimoriadne podmienky a presunul celý akceleračný program pre startupy v Startup centre a Inkubátore TUKE do “on-line priestoru”.

Je zaujímvé, že aktivity organizované on-line majú pomerne vysokú účasť a sú obecne zo strany účastníkov vysoko hodnotené. Doposiaľ boli realizované on-line webínáre k týmto témam: Projektové riadenie, Príprava biznis plánov startupov (CANVAS), Marketing startupov, Digitálny marketing na sociálnych sieťach. S veľkým záujmom sa stretli webináre zamerané na aktuálne významnú problematiku on-line komunikácie a kolaborácie “Video ako efektívny nástroj komunikácie”, “Video toolkit pre každého”, ale aj “Cash flow firmy” zameraný na problematiku peňažných tokov vo firme.

Aktuálne sú pripravované webínáre na zaujímavé témy, ktoré budú organizované každý týždeň na témy: Duševné vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní,  Prezentačné majstrovstvo: Ako prezentovať on-linek Patenty, úžitkové vzory, autorské diela – ochrana vynálezov, technických riešení a autorských práv, Ochranná známka, dizajn – produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služieb, Personálny tíme manažment a Riadenie rizík v podnikaní.

V rámci stretnutia prezentovali zúčastnené startupy informácie o aktuálnom stave vývoja svojich projektov a cieľoch do budúcnosti. Stretnutia sa zúčastnili startupy: iPark, APONI, Helfni, H@C Mask, CeoHire , Ekolive a startup Revolution Square z UK.

V rámci diskusie sa  Ľuboš Kolesár (coach StartupCentra TUKE )  vyjadril aj k aktuálne situácií z podnikateľského  hľadiska, a taktiež navrhol využitie  možnosti online konzultácií, zameraných na prípravu biznis plánov startupov pre záverečné hodnotenie pobytu startupov v Startup centre, ktoré sa uskutoční na konci júna 2020.

Séria webinárov súvisiacich s problematikou  a ochranou duševného vlastníctva, pokračuje už v utorok 28.4.2020.

Ľubica Biňas, projektový manažer UVP TECHNICOM