VERNISÁŽ VÝSTAVY

Dňa 2.9.2022 sa konala v priestoroch UVP TECHNICOM slávnostná vernisáž pri príležitosti otvorenie unikátnej výstavy „Architekt Ľudovít Oelschläger – Őry. Nové poznatky o živote a diele architekta, ktoré priniesol výskum po roku 2012“ za účasti viac ako 40 významných hostí.

Výstavu otvorila riaditeľka Krajského pamiatkového úradu – Ing. Kristína Markušová a doc. Ing. arch. Adriana Priatková, PhD., vedúca autorského kolektívu výstavy.

Predmetná výstava, ktorú tvorí 46 výstavných posterov je jedným zo splnených cieľov dvojročného projektu ministerstva školstva: Architekt Ľudovít Oelschläger – Őry: Nové poznatky o živote a diele architekta, ktoré priniesol výskum po roku 2012 / KEGA 046TUKE-4/2020.

Výstava prezentuje dlhodobý archívny výskum košickej moderny realizovaný na Fakulte umení TUKE, s presahmi na okolité krajiny, najmä na niekdajšiu Podkarpatskú Rus, ktorá bola v medzivojnovom čase súčasťou Československa.  V tomto konkrétnom prípade bol projekt tematicky zameraný na doplnenie poznatkov o živote a tvorbe jedného z najvýznamnejších košických medzivojnových architektov a staviteľov, ktorý bol v roku 2012 zaradený medzi hlavné 4 osobnosti EHMK 2013.

Pri tejto príležitosti bol košickej verejnosti architekt Oelschläger predstavený v reprezentatívnej výstave ktorá mala 12 repríz –  na Slovensku, v Maďarsku, Ukrajine, Rumunsku a výstava bola zároveň nominovaná na cenu časopisu Pamiatky a múzeá. Paralelne s výstavou bola autormi výstavy (A. Priatková – P. Pásztor) pripravená obsiahla vedecká monografia Architekt Oelschläger – Őry (nominovaná v tom roku tiež na cenu časopisu Pamiatky a múzeá), ktorá získala cenu prof. Kusého za rok 2012.

Nové poznatky o už známych dielach architekta, alebo ďalších – doposiaľ neznámych stavbách architekta, ktoré priniesol najmä archívny výskum na terajšej Ukrajine, predstavíme verejnosti v pripravovanej monografii v blízkej budúcnosti.

Unikátna výstava potrvá do 29.09.2022 a pre verejnosť bude otvorená denne v čase od 8.00 do 17.00.