Reprezentanti EDIH CASSOVIUM, Ing. Henrieta Dunne  a Ing. Miroslav Michalko, PhD., sa zúčastnili na medzinárodnom stretnutí siete EDIH Manufacturing Network – EDIH4MANU, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. – 25. januára 2023 v MADE Competence Center I4.0 v Miláne.

Konferencia bola výbornou príležitosťou na zviditeľnenie EDIH CASSOVIUM a na diskusiu s európskymi a regionálnymi inštitúciami, priemyselnými asociáciami, centrami transféru technológií o úlohách a službách EDIH-ov pri podpore digitálnej a udržateľnej transformácie výrobného priemyslu.

V programe prvého dňa konferencie bol na základe špeciálneho pozvania zástupcu EDIH CASSOVIUM (ako jediný pozvaný EDIH z regiónu strednej a východnej Európy) účastníkom predstavený v rámci diskusného panelu aj samotný EDIH CASSOVIUM, jeho vízia, sektorové a technologické zameranie, ako aj plán pre podporu digitálnej transformácie malých a stredných podnikov a verejných inštitúcií na Slovensku. V priebehu networkingových stretnutí prvého dňa konferencie boli nadviazané kontakty a vytvorené prepojenia s reprezentantmi významných európskych  EDIH-ov – účastníkov konferencie, ktoré určite vytvoria dobrý základ pre budovanie medzinárodnej siete EDIHov, a ktorej EDIH CASSOVIUM sa už teraz stáva akceptovaným členom.  

Druhý deň podujatia bol venovaný interným diskusiám k spoločným cieľom, spolupráci v rámci spoločných aktivít, definovaniu kľúčových elementov poskytovaných služieb s cieľom podporiť rast európskych firiem poskytujúcich služby v jednotlivých regiónoch EÚ. Zároveň boli diskutované aj rôzne formy podpory firiem, analyzované nástroje pre akceleráciu vývoja a integrácie nových riešení vo výrobnom priemysle a ich uvádzanie do praxe. EDIH CASSOVIUM nadviazal spoluprácu s viacerými európskymi EDIH-mi s cieľom vytvoriť koridory vzájomnej spolupráce.