Úrad priemyselného vlastníctva SR priniesol informácie z analýzy práv duševného vlastníctva podnikov v krajinách EÚ v rokoch 2017 až 2019 s cieľom porovnať ekonomickú výkonnosť podnikov, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, s tými, ktoré ich nevlastnia.

Hlavné zistenia:

 • podniky, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, majú v priemere o 20 % vyššie príjmy na zamestnanca,
 • podniky, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, vyplácajú v priemere o 19 % vyššie mzdy. V tomto prípade to najviac súvisí s vlastníctvom:
  • patentov (53 %), po ktorých nasledujú
  • dizajny (30 %) a
  • ochranné známky (17 %);
 • k odvetviam, ktoré využívajú práva duševného vlastníctva najintenzívnejšie, patria:
  • informácie a komunikácie (18 %),
  • priemyselná výroba (14 %) a
  • odborné vedecké a technické činnosti (13 %);
 • malé a stredné podniky (ďalej len MSP), ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, majú o 68 % vyššie príjmy na zamestnanca ako MSP, ktoré nevlastnia žiadne práva duševného vlastníctva;
 • pri veľkých spoločnostiach sú príjmy na zamestnanca o 18 % vyššie v prípade vlastníkov duševného vlastníctva v porovnaní s tými, ktorí ich nevlastnia;
 • najvyššie zvýšenie príjmov na zamestnanca súvisí s vlastníkmi kombinácie ochranných známok a dizajnov a s vlastníkmi kombinácie patentov, ochranných známok a dizajnov, pričom ich výhoda vo výkonnosti predstavuje v prvom prípade 63 % a v druhom prípade 60 %.

Ako sa umiestnilo Slovensko? „Z 2 317 malých a stredných podnikov len 0,2 % podnikov vlastní národný patent, čo nás zaraďuje na úplný koniec krajín EÚ. V porovnaní s krajinami V4 za nami zaostáva len Maďarsko (0,1 %), pričom Rakúsko (1,38 %), Česko (0,63 %) a Poľsko (0,73 %) sa od nás zásadnejšie vzdialili. Na vyššej priečke sa Slovensko umiestnilo v podiele firiem, ktoré vlastnia akékoľvek práva, a to najmä z dôvodu vlastníctva ochranných známok. Na Slovensku bolo doteraz zaregistrovaných 77 569 ochranných známok, pri ktorých s 5,07 % percentami konkurujeme Fínsku (5,1 %) či Holandsku (4,96 %),“ konštatuje predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Aké sú najčastejšie dôvody slabšieho využívania práv duševného vlastníctva? Je to nedostatok poznatkov o právach duševného vlastníctva, postupy sa vnímajú ako zložité a potrebné sú vysoké náklady na presadzovanie týchto práv. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že čím silnejšie je portfólio práv duševného vlastníctva, tým úspešnejší je podnik a podniky s vlastníctvom práv duševného vlastníctva nielen generujú vyššie príjmy, ale ich zamestnanci aj viac zarábajú. To sú dôležité fakty, ale aj signály pre našu ekonomiku a spoločnosť.

Viac informácií:

 1. Štúdia ” Intellectual property rights and firm performance in the European Union (PDF)
 2. Zhrnutie v slovenčine (PDF)
 3. Oficiálna tlačová správa ÚPV SR (.pdf, 267 kB)

Zdroj: ÚPV SR
Článok prevzatý z innonews.blog