Správa, ktorú spoločne vypracovali ekonómovia z Európskeho patentového úradu (EPO) a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) skúma vzťah medzi duševným vlastníctvom a vyhliadkami na rast malých a stredných podnikov (MSP) v Európe.

Často sa hovorí, že MSP sú chrbtovou kostrou európskeho hospodárstva. V skutočnosti, vychádzajúc z údajov poskytnutých Európskou komisiou, MSP predstavujú 99 % podnikov v Európe, zamestnávajú dvoch z troch zamestnancov a produkujú 57 % HDP Únie.

Malé percento týchto firiem ale predstavuje disproporcionálny podiel zamestnanosti a rastu obratu v sektore MSP. Podniky s vysokým rastom tvoria len malý podiel európskych MSP, ale sú budúcnosťou európskeho hospodárstva. Tieto spoločnosti sú inovatívne a vo veľkej miere sa spoliehajú na duševné vlastníctvo. Ich rast je medzinárodný, predovšetkým v rámci jednotného trhu EÚ, z čoho vyplýva potreba zabezpečenia celoeurópskej a medzinárodnej ochrany duševného vlastníctva.

Ako vyplýva zo štúdie, tieto vysoko potenciálne SME sa často obracajú na EPO a EUIPO s požiadavkou na zabezpečenie ochrany. MSP a individuálni podnikatelia predstavujú 20 % žiadostí podaných v rámci EPO, pričom v rámci EUIPO je podiel prihlášok ochranných známok a dizajnov ešte vyšší.

Spolu s univerzitami (9 %) tvoria hlavný prvok európskeho inovačného ekosystému. Hlavným cieľom EPO a EUIPO je preto podporovať rast a rozvoj európskych MSP tým, že im pomôžu získať ochranu práv duševného vlastníctva, a tým im umožnia komercializovať svoje duševné aktíva v Európe, ako aj na celom svete. Táto správa kvantifikuje niektoré z výhod, ktoré z tejto ochrany vyplývajú.

Celé znenie štúdie nájdete tu.

Prevzaté z: UPV SR

Článok prevzatý z innonews.blog