Na základe Výročnej správy Úradu priemyselného vlastníctva bolo v uplynulom roku na Slovensku prihlásených 206 patentov, 412 úžitkových vzorov, 145 dizajnov, 2962 ochranných známok. Celkové čísla za patenty a ochranné známky sú najnižšie za ostatných 5 rokov.

Nižšie nájdete informácie z Výročnej správy ÚPV SR za rok 2017 za najvýznamnejšie formy ochrany práv duševného vlastníctva v priemysle: patenty, úžitkové vzory, dizajny a ochranné známky.

 

Patenty

Dôležitou formou ochrany vynálezov (napríklad výrobkov, technológií a zariadení) sú patenty. ÚPV SR udeľuje patenty na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.

Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj
biotechnologické postupy a produkty, ktoré sú prostredníctvom nich získané.
Patent je ochranný dokument, ktorý zaručuje jeho majiteľovi časovo a teritoriálne ohraničené výlučné práv o na využívanie chráneného vynálezu.

Na druhej strane, zverejnením vynálezu opísaného v patentovej prihláške získava verejnosť cennú technickú informáciu, ktorá môže tvoriť základ ďalšieho rozvoja v konkrétnej oblasti techniky.

Na území Slovenskej republiky bolo k 31. decembru 2017 platných 17 816 patentov, z toho 1 389 bolo udelených národnou cestou. K uvedenému dňu bolo na území Slovenskej republiky validovaných 16 427 platných európskych patentov.

 

Úžitkové vzory

Úžitkový vzor predstavuje na Slovensku najčastejšiu formu ochrany technických riešení. Možno ním chrániť technické riešenia, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a  sú priemyselne využiteľné. Majitelia platných zapísaných úžitkových vzorov majú výhradné právo na využívanie chránených technických riešení identické s právami vyplývajúcimi z patentov. Tieto práva sa dajú získať jednoduchšou cestou, ako je získanie patentovej ochrany na vynález, pretože úžitkové vzory sú zapisované do registra bez skúmania splnenia podmienky novosti a vynálezcovskej činnosti, pokiaľ sú predmetom technické riešenia patriace do rozsahu predmetov, ktoré je možné úžitkovými vzormi chrániť. Nevýhodou ochrany technických riešení úžitkovým vzorom je vyššie riziko výmazu zapísaného úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov na základe návrhu tretej osoby, pokiaľ úrad na základe tohto návrhu zistí, že predmet zapísaného úžitkového vzoru nevyhovuje uvedeným podmienkam.

K 31. decembru 2017 bolo na území Slovenskej republiky platných 1 804 úžitkových vzorov, pričom v roku 2017 bolo do registra zapísaných 307 úžitkových vzorov.

 

Dizajny

Úplná ochrana nových produktov zahŕňa aj ochranu ich fyzického vzhľadu (estetickej stránky). Za dizajn sa pokladá ochrana vonkajšej úpravy nových produktov alebo ich častí, ich charakteristických znakov, akými sú napr. línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra, zdobenie.

Dizajn možno chrániť v prípade, ak je nový a má osobitý charakter. Za nový sa považuje vtedy, ak nebol pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom vzniku práva prednosti verejnosti sprístupnený zhodný dizajn. Majiteľ zapísaného dizajnu je chránený pred porušovaním jeho zákonného práva všetkými osobami, právnickými či fyzickými.

K 31. decembru 2017 úrad registroval v Slovenskej republike spolu 874 platných dizajnov. Počet podaných prihlášok dizajnov v roku 2017 klesol zo 168 na 145. Domáci prihlasovatelia ich podali 118 a zahraniční 27.

 

Ochranné známky

Ochranné známky sú dnes nevyhnutnou potrebou na zabezpečenie práva na používanie charakteristických označení tovarov a služieb. Ochrannou známkou rozumieme slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Zápisom označenia ako ochrannej známky do registra získava majiteľ výlučné právo označovať ochrannou známkou tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná v registri. V prípade, že dôjde k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ sa môže aj súdnou cestou domáhať, aby porušovanie práva alebo ohrozovanie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené. Ak bola zásahom do práv spôsobená škoda, majiteľ ochrannej známky má právo na jej náhradu. V prípade nemajetkovej ujmy má právo na primerané zadosťučinenie.

V roku 2017 bol počet podaných národných prihlášok ochranných známok 2 963, čo je pokles o 9 % oproti predchádzajúcemu roku. Domáci prihlasovatelia podali 2 327 a zahraniční 636, pričom ich najväčší počet bol z Českej republiky (391), z Nemecka (39) a zo Spojených štátov amerických (31).

 

Zdroj/Viac informácií: Výročná správa ÚPV SR (PDF)

Článok prevzatý z: innonews.blog