Európska komisia vydala oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „2030 Digitálny kompas: Európska cesta pre digitálnu dekádu“ s cieľom jednoznačne vytýčiť priority a zabezpečiť tak úspešnú digitálnu transformáciu Európy.

Európska únia sa chce do roku 2030 stať digitálne suverénnou v otvorenom a vzájomne prepojenom svete a presadzovať digitálne politiky, ktoré ľuďom a podnikom umožnia pripraviť sa na udržateľnú a prosperujúcu digitálnu budúcnosť zameranú na človeka.

Digitálny kompas obsahuje konkrétne a špecifické ciele a na ne nadväzujúce merateľné ukazovatele v štyroch kľúčových oblastiach – dve sa týkajú digitálnych kapacít, resp. infraštruktúry a digitálnych zručností a dve sa týkajú digitálnej transformácie podnikov a verejnej správy:

  1. do roku 2030 by minimálne 80 % všetkých dospelých v EÚ malo mať základné digitálne zručnosti a v oblasti IKT by malo byť zamestnaných aspoň 20 miliónov špecialistov, pričom sa má klásť dôraz na väčšie zastúpenie žien na týchto pracovných miestach,
  2. do roku 2030 by všetky domácnosti v EÚ mali mať gigabitové pripojenie a všetky obývané oblasti by mali byť pokryté sieťou 5G; výroba mikroprocesorov v Európe by mala predstavovať 20 % svetovej produkcie; v EÚ by sa malo sprevádzkovať 10 000 klimaticky neutrálnych vysoko bezpečných edge uzlov, ktoré zabezpečia dostupnosť dátových služieb s nízkou latenciou pre podniky bez ohľadu na ich lokalitu; a do roku 2025 by mala mať EÚ prvý kvantový počítač, ktorý prispeje k tomu aby bola Európa lídrom v kvantových technológiách,
  3. do roku 2030 by tri zo štyroch podnikov mali využívať cloudové služby, big data a umelú inteligenciu; viac ako 90 % MSP by malo dosiahnuť aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity a počet digitálnych „jednorožcov“ v EÚ by sa mal zdvojnásobiť,
  4. do roku 2030 by mali byť všetky kľúčové verejné služby dostupné online; všetci občania budú mať prístup k svojim elektronickým zdravotným záznamom; a 80 % občanov by malo používať elektronickú identitu.

Dôležitou súčasťou implementácie Digitálneho kompasu sú nadnárodné projekty, ktorých zoznam a anotácie Európska komisia nedávno predstavila.  Pre dosiahnutie stanovených cieľov tak Digitálny kompas vytvára spoločnú riadiacu štruktúru založenú na pravidelnom monitorovaní stanovených cieľov podľa DESI (Digital Economy and Society Index).

Digitálny kompas obsahuje okrem vízie a cieľov pre digitálnu transformáciu EÚ do roku 2030 aj zámer vytvoriť tzv. rámec digitálnych princípov, ktoré určia „Európsku cestu“ digitálnej transformácie. K nim patrí univerzálny prístup k internetu, dôveryhodné a bezpečné online prostredie, digitálne technológie rešpektujúce životné prostredie alebo algoritmy zacielené na používateľov. Európska komisia otvorí k tejto téme verejnú konzultáciu s cieľom ukotviť digitálne zásady do podoby spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu a Európskej rady a Európskej komisie.

Stiahnite si 2030 Digitálny kompas: Európska cesta pre digitálnu dekádu (PDF)

Zdroj: MIRRI SR
Článok prevzatý z innonews.blog