Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísali v pondelok 2. decembra 2019 v Bratislave inovovanú Zmluvu o združení výskumne a technicky orientovaných univerzít Slovenskej republiky tzv. „Združenie V7“.

Členovia Združenia V7 sa dohodli na koordinácii a spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií v slovenskom a európskom výskumnom priestore, pričom budú okrem iného:

  • zohľadňovať pri svojich aktivitách potreby reálneho života, rozvíjať spoluprácu  s podnikmi a inštitúciami spoločenskej praxe;
  • poskytovať odbornú racionálnu oporu ústredným orgánom štátnej správy, verejnej správy a ostatným autoritám pri ich rozhodovaní vo veciach podpory vedy, výskumu a inovácií;
  • presadzovať  férové, transparentné a vyvážené financovanie výskumu a vývoja v Slovenskej republike, ako v jej inštitucionálnej zložke, tak aj v súťaživých formách;
  • koordinovať svoje aktivity pri predkladaní projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
  • vyvíjať spoločné úsilie a vzájomne sa podporovať pri svojom sieťovaní sa s významnými vedeckými inštitúciami doma i v Európskom výskumnom priestore;
  • podporovať spoločné zdieľanie nadobudnutej vedeckej infraštruktúry najmä v univerzitných vedeckých parkoch a centrách excelencie;
  • podporovať úsilie tvorby a aktualizácie cestovnej mapy vedeckej infraštruktúry SR a mnohé ďalšie.

Zdroj: Univerzita KomenskéhoSITA/Webnoviny

Článok prevzatý z innonews.blog