Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanom 9. ročníku konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019, ktorú organizuje  CVTI SR a uskutoční sa 22.   ̶  24. 10. 2019 v  CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Konferencia je zameraná na autorské a priemyselné práva súvisiace s vývojom softvérov, ich právnou ochranou a prenosom do praxe. Hosťami sú úspešné slovenské softvérové firmy, zahraničný hosť, zapojený do vývoja digitálnej hry Atentát 1942, experti prakticky aktívni v oblasti ochrany autorských a priemyselných práv so zameraním na prostredie IKT a patentoví zástupcovia, vedeckí a pedagogickí pracovníci zo slovenských technických vysokých škôl špecializovaných na IKT. Účasť na konferencii je bezplatná.

 

Pozor, príležitosť pre výskumných pracovníkov: Zapojte sa do panelovej sekcie konferencie, v ktorej je možné plagátovou formou (posterom) prezentovať výsledky Vašej vedecko-výskumnej a inovačnej činnosti vedúce k praktickým aplikáciám.

Plagát by mal byť tematicky zameraný na konkrétny výsledok aktuálneho výskumu (nie nevyhnutne súvisiaceho s témou konferencie), a to takým spôsobom, aby nebola ohrozená možnosť zabezpečenia neskoršej právnej ochrany duševného vlastníctva. Bezplatné konzultácie ohľadom nezverejňovania citlivých informácií (z dôvodu zachovania novosti výsledkov tvorivej činnosti, ktoré vznikli na vašej inštitúcii) radi poskytnú školení odborní pracovníci Národného centra transferu technológií CVTI (lubomir.kucka@cvtisr.sk).

Najpútavejší plagát bude na základe hlasovania účastníkov konferencie ocenený hodnotnou cenou. Abstrakty plagátových prezentáciíbudú publikované v konferenčnom zborníku v tlačenej a elektronickej podobe (ukážka Zborník 2018).

V prípade záujmu vyplňte Záväznú prihlášku do Panelovej sekciev ktorej uveďte:

  1. základné údaje o všetkých pôvodcoch (úplné mená a tituly všetkých pôvodcov, úplné adresy inštitúcií, kde pôvodcovia pracujú/študujú),
  2. stručný abstrakt do 300 slov v slovenskom a anglickom jazyku. Abstrakt má obsahovať aj návrh na formu právnej ochrany výsledku prezentovanej výskumnej a tvorivej činnosti (autorským právom/patentom/úžitkovým vzorom/dizajnom a pod.) a prípadne, ako sa má aplikovať v praxi.

Vyplnenú Záväznú prihlášku  zašlite emailom najneskôr do 19. 8. 2019 na adresu: adriana.shearman@cvtisr.sk

Pre predbežný program sledujte stránky cvtisr.sk.