Nosnou témou už 18. ročníka medzinárodnej konferencie ICETA 2020 (www.iceta.sk), ktorá sa konala v dňoch 12. a 13. 11. 2020 po prvýkrát úplne v on-line prostredí z dôvodu pandémie koróna vírusu COVID 19., bolo inovatívne využívanie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní.

Osobnú záštitu nad konferenciou prevzal už tradične rektor Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť. DrSc., ktorý konferenciu aj osobne otvoril. Konferencia ICETA 2020 je organizovaná v spolupráci s medzinárodnou organizáciou IEEE.

Plní čerstvých dojmov môžeme konštatovať, že konferencia si udržala svoj vysoký štandard a aktuálny ročník konferencie určite patril k jedným z najúspešnejších v histórií konferencií ICETA. Konferencia je aktuálne najstaršou a najvýznamnejšou odbornou aktivitou v predmetnej oblasti v Slovenskej republike.

Konferencie ICETA sú známe medzi odbornou verejnosťou aj tým, že pre ich zabezpečenie sa využíva špičková komunikačná infraštruktúra. V minulosti boli práve v rámci týchto konferencií použité alebo prezentované po prvýkrát unikátne pilotné experimentálne riešenia. Ani tento ročník konferencie nezaostal za predchádzajúcimi čo sa týka technologického zabezpečenia. Po prvýkrát v histórií bola konferencia organizovaná plne v on-line prostredí. Pre jej riadenie bolo využité teleprezentačné štúdio UVP TECHNICOM, z ktorého prebiehalo moderovanie programu konferencie po celú dobu jej konania.

V programe konferencie bola prednesená celá rada príspevkov od významných expertov zo SR aj zo zahraničia. Program konferencie ponúkol aj príspevky zamerané na teoretickú, praktickú a metodologickú stránku prezentovaných riešení. Boli prezentované skúsenosti významných odborníkov, strategické zámery predstaviteľov verejných inštitúcií, riešenia globálnych hráčov na poli komunikačných a informačných technológií, skúsenosti významných akademických pracovísk. Významné miesto mali prezentácie venované zdieľaniu skúsenosti z využívania IKT vo vzdelávaní s dôrazom na nové formy a metodológie riadenia vzdelávacieho procesu. Zvlášť zaujímavé boli prezentácie venované novým úlohám učiteľov v pedagogickom procese realizovanom v prostredí nebývalej informačnej expanzie, ktorú so sebou prinášajú nové komunikačné technológie na báze Internetu a ich široké využívanie študentmi.

Do programu konferencie boli zaradené aj vstupy, venované problematike riešenia národného projektu “IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie“, v rámci ktorých boli prezentované unikátne vzdelávacie materiály a metodiky, ktoré vznikli v rámci uvedeného projektu.

Konferencia ICETA sa aj tento rok tešila veľkému záujmu odbornej a laickej verejnosti. Prejavilo o ňu záujem viac ako 160 registrovaných účastníkov. Na konferencii počas dvoch dní odznelo viac ako 40 vybraných príspevkov v rámci plenárnych a technickej sekcie, a bolo prezentovaných takmer 130 posterov od autorov z 12 krajín.

Snahou organizátorov konferencie bolo, aby sa konferencia aj v tomto mimoriadnom „on-line ročníku“ stala miestom, kde sú prezentované skúsenosti  s využívaním najnovších informačných a komunikačných technológií vo vzdelávacej praxi, aby bola vytvorená v rámci konferencie multidisciplinárna medzinárodná platforma pre výmenu informácií vo výskume a vývoji multimediálnych a hypermediálnych aplikácií, v komplexnej počítačovej podpore vzdelávania a v nových komunikačných službách. Vyjadrenia účastníkov konferencie nás oprávňujú konštatovať, že konferencia, aj keď bola organizovaná on-line, sa takým miestom na dva dni pre jej účastníkov aj stala.

Technickú podporu konferencie zabezpečovali experti Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (www.uvptechnicom.sk) v spolupráci s Národnou teleprezentačnou infraštruktúrou www.nti.sk.

Doc. Ing. František Jakab, PhD.

Predseda organizačného výboru konferencie