Dňa 24. júla 2014 usporiadala Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s centrom UCITT v rámci realizácie projektu UVP TECHNICOM v poradí 1. workshop s názvom „Univerzitný vedecký park TECHNICOM a regionálna SMART špecializácia“. Cieľom workshopu bolo hľadanie prienikov a súladu medzi víziou a cieľmi UVP TECHNICOM a pripravovanými Regionálnymi inovačnými stratégiami pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) v Košickom samosprávnom kraji (KSK) a v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK).

Prorektor pre vedu a výskum na TUKE, prof. Stanislav Kmeť privítal pozvaných účastníkov a zdôraznil poslanie projektu UVP TECHNICOM, ktorým je vytvorenie špičkovej medzinárodne uznávanej inštitúcie zameranej na transfer výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja vo vybraných vedných oblastiach do hospodárskej a spoločenskej praxe. Workshop moderoval prof. Oto Hudec, ktorý v úvode oboznámil prítomných s hlavnými cieľmi Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.

Hlavné ciele, koncepciu a štruktúru projektu UVP TECHNICOM predstavil doc. Anton Lavrin, ktorý uviedol, že UVP TECHNICOM by mal byť gestorom inovačných aplikácií s podporou znalostných technológií a inovačných výstupov do komerčnej a nekomerčnej sféry a garantom, ktorý by prispel k rozvoju východoslovenského regiónu (KSK a PSK).

Program workshopu pokračoval predstavením cieľov a metodológie prípravy RIS3 pre KSK, ktoré predniesol Mgr. Juraj Kavecký z VTP Žilina Žilinskej univerzity. SMART špecializácia a jej uplatnenie pri tvorbe dokumentu RIS3 pre KSK tvorili jadro prezentácie. Hlavný cieľ RIS3 pre KSK v období 2014-2020 je zameraný na zvyšovanie konkurencieschopnosti regionálnej ekonomiky a tvorby udržateľných pracovných miest prostredníctvom rozvoja inovačného podnikania a excelentného výskumu.

O hodnotení výstupov RIS pre PSK predošlého programovacieho obdobia, ako aj o cieľoch a metodológii prípravy RIS3 pre PSK na obdobie 2014-2020 hovoril Ing. Július Takáč z Inovačného partnerského centra (IPC) v PSK. V súčasnosti požiadal PSK v rámci ROP o nenávratné finančné prostriedky (NFP) na spracovanie nového dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK (PHSR PSK), ktorého súčasťou bude RIS3 pre PSK na obdobie 2014-2020. Dôležité bude plnenie zodpovednosti zo strany PSK a partnerov pri realizácii navrhnutých inovačných aktivít v RIS3 pre PSK v období 2014-2020.

K danej téme odznelo v bohatej diskusii veľa podnetov na prehĺbenie vzniknutých partnerstiev v rámci realizovaného projektu UVP TECHNICOM a projektov zameraných na prípravu dokumentov RIS3 pre KSK a RIS3 pre PSK. Prof. Hudec v závere zhrnul najdôležitejšie myšlienky diskusie, poďakoval sa všetkým prítomným za ich účasť a oboznámil ich s prípravou 2. konferencie UVP TECHNICOM s názvom „Modely fungovania vedeckých parkov: skúsenosti a príležitostí pre slovenské vedecké parky a centrá“, ktorá sa uskutoční dňa 7.10.2014 v Hoteli Centrum, ako aj s prípravou 2. workshopu UVP TECHNICOM, ktorý sa uskutoční na jeseň 2014.

Je možné  konštatovať, že 1. workshop otvoril diskusiu o nových možnostiach pre hľadanie súladu a prienikov v spolupráci významných aktérov regiónu s univerzitami na báze platformy aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií pre inovatívne riešenie problémov priemyselných podnikov prioritne z východoslovenského regiónu.

Workshop sa realizoval v rámci operačného programu Výskum a vývoj, pre projekt:  Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, kód ITMS: 26220220182, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

Autor: Ing. Anna Bilá, PhD.