Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila výzvu na podporu výskumných projektov zameraných na dekarbonizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3. Výzva v oblasti dekarbonizácie je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1-3 pre oblasť prechodu na zelenú a nízkouhlíkovú ekonomiku, adaptácie a zvyšovania odolnosti voči klimatickej zmene. Maximálna výška podpory, ktorú môžeš pre svoj projekt získať predstavuje 3 milióny eur z celkovej alokovanej sumy viac ako 30 miliónov eur. O podporu môžeš požiadať do 6. novembra 2023.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú nepodnikateľské výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry, ktoré nepredstavujú podnik, právnické osoby s prideleným identifikačným číslom (IČO):

 • Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • verejné výskumné inštitúcie;
 • vysoké školy (verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby).

V projekte sú oprávnení aj partneri:

 • Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • verejné výskumné inštitúcie;
 • vysoké školy (verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy);
 • občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb;
 • podnikatelia;
 • obce a vyššie územné celky a rozpočtové a príspevkové organizácie nimi zriadené.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1–3 pre oblasť prechodu na zelenú a nízkouhlíkovú ekonomiku, adaptácie a zvyšovania odolnosti voči klimatickej zmene. Podporované budú projekty s budúcim komerčným potenciálom v týchto oblastiach:

 • Klimatické vedy a riešenia klimatickej zmeny;
 • Bezuhlíková energetika (energia – skladovanie, zásobovanie; energetické siete a systémy);
 • Elektrifikácia;
 • Vodík, batériové technológie a alternatívne palivá;
 • Čistá, bezpečná, dostupná a inteligentná doprava a mobilita;
 • Nízkoemisné priemyselné procesy a materiály;
 • Bio-ekonomika, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Čo môžem získať?

Na projekty z tejto výzvy sa rozdelí viac ako 30 miliónov eur. Na jeden projekt môžeš získať maximálne 1 milión eur bez uplatnenia inštitútu partnerstva na projekte. S uplatnením inštitútu partnerstva na projekte môžeš požiadať až o 3 milióny eur.

Základný výskum bude plne financovaný z grantu. Ak sa v projekte bude jednať o priemyselný výskum, miera financovania sa pohybuje od 50 (pre veľké podniky) do 70 % (pre malé podniky).

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov môžeš podať do 6. novembra 2023 vyplnením žiadosti v  Informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého nahráš aj všetky prílohy žiadosti. Nevyhnutnou podmienkou je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme.

Dôležité odkazy

Zdroj: vaia.gov.sk
Článok prevzatý z grantup.sk