Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov, ktorá je určená pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom umožnenia včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej aj ako „FST“). FST, ktorého finančné zdroje budú poskytované vo forme grantov, bude v programovom období 2021 – 2027 kľúčovým nástrojom pre riešenie dôsledkov prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Predkladanie projektových zámerov prebieha prostredníctvom online formulára. Žiadateľ je povinný pri vypĺňaní online formulára postupovať podľa návodu, ktorý je uvedený v Príručke pre predkladateľa projektového zámeru, v rámci ktorej sú uvedené podrobné pokyny a vysvetlivky k vyplneniu jeho jednotlivých častí z hľadiska požadovaného obsahu.

Prvé hodnotiace kolo výzvy bude uzatvorené k 30. 4. 2021 a hodnotenie projektových zámerov predložených do tohto termínu bude prebiehať v máji 2021. Predmetná výzva je vrátane jej podpornej dokumentácie zverejnená na webovom sídle MIRRI SR:

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/fond-spravodlivej-transformacie/zber-projektovych-zamerov/.