Iniciatíva RIMA (Robotics for Infrastructure Inspection and MAintenance) spúšťa prvé výzvy na predkladanie návrhov pre experimenty transferu technológií a technologické demonštrácie s financovaním až do 300 tisíc eur. Uzávierka výzvy je 19.12.2019.

Typy projektov:

  1. Technology Transfer Experiments (TTE) spočíva vo vývoji, testovaní a validácii technickej a ekonomickej životaschopnosti reprezentatívneho modelu alebo prototypu robotického modelu, ktorý sa má použiť v operačnom prostredí „Target Use Domain“. Predpokladá sa úroveň pripravenosti technológie TRL5 až TRL7 (viac o TRL). Financovanie max. 300 tisíc eur. Trvanie projektu max. 14 mesiacov.
  2. Technology Demonstrators (TD) spočíva v overení technickej a ekonomickej životaschopnosti novej alebo zdokonalenej technológie, produktu, procesu, služby alebo riešenia založeného na robotike v operačnom prostredí „Target Use Domain“, či už priemyselného alebo iného, a prípadne zahrnutím prototypu alebo demonštrátora vo väčšom rozsahu. Predpokladá sa úroveň pripravenosti technológie TRL6 až TRL7. Financovanie max. 100 tisíc eur. Trvanie projektu max. 6 mesiacov.

Viac informácií, podmienky a podávanie návrhov

RIMA je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť prostriedky tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov 10-200 tisíc eur na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Článok prevzatý z innonews.blog