Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe Horizont 2020.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 10 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Cieľom tejto výzvy je podpora projektov schválených v rámci európskych výskumných programov a iniciatív, aby bolo možné v maximálnej možnej miere naplniť ciele týchto podporených projektov. Komplementárne financovanie schválených projektov na medzinárodnej úrovni neumožňuje v rámci OP VaI pokrytie povinného spolufinancovania medzinárodného projektu, ale umožňuje pokryť komplementárne výdavky vo vzťahu k schváleným medzinárodným projektom, ktoré umožnia riešiť schválený projekt kvalitnejšie a s lepšími výsledkami, resp. umožnia rozšíriť využitie jeho výsledkov/ďalšieho výskumu. Viac informácií…

Ďalšie dôležité novinky za mesiac október nájdete nižšie a všetky ostatné informácie získate na stránke.