Web:  https://www.opvai.sk/aktuality/vyzva-na-podporu-nepodnikatelskych-a-podnikatelskych-vyskumno-vyvojovych-kapacit-v-domenach-inteligentnej-specializacie-ris3-sk/
Termín predkladania žiadostí: 5.2.2022 (prvé kolo), následne v 4-týždňových intervaloch do vyčerpania alokovaných zdrojov 25 000 000 eur
Výška grantu: 500 000 – 1 500 000 eur, maximálna intenzita príspevku pre štátne vysoké školy 100%, pre verejné vysoké školy 95%
Cieľová skupina:
Bližšie info:
Výzva je zameraná na podporu výskumno-vývojových aktivít jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov. Jedinečný riešiteľský tím, musí pozostávať z minimálne 3 garantov projektu a zároveň z minimálne 3 ďalších vedecko-výskumných pracovníkov.  Výskumník môže byť garantom len v jednej ŽoNFP v rámci celej výzvy.

Typy výskumu: nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum, experimentálny vývoj. Výsledkom projektu musia byť konkrétne výstupy ako napr. laboratórny prototyp, technická výkresová dokumentácia, návrh nových postupov, oceniteľné práva (výrobno-technické poznatky, knowhow, výrobné a technologické postupy, priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti, priemyselné práva na označenia, autorské práva, receptúry), publikácie.

Podporené budú aktivity, ktoré prispejú k návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnu zahraničných špičkových vedcov/resp. odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií VaV v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.  Podporené budú taktiež komplementárne projekty s programom Horizont 2020, ERA Chair a MSCA a výskumno-vývojové aktivity zamerané na riešenie pandémie COVID-19.

Jeden žiadateľ môže podať v rámci výzvy toľko žiadostí o NFP, koľko jedinečných riešiteľských tímov s rôznym obsahovým zameraním vie vytvoriť, či už samostatne, alebo v rámci konzorcia.

Domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK:

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie
  • Priemysel pre 21. storočie
  • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
  • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
  • Zdravé potraviny a životné prostredie