Európska komisia otvorila experimentálnu pilotnú výzvu programu INTERREG (Európska územná spolupráca) Central Europe pre rok 2019, ktorá umožní predkladanie spoločných návrhov za účelom prehĺbenia výsledkov riešiteľov projektov programu Horizont 2020 a INTERREG Central Europe. Uzávierka je už 5.7.2019!

Vo výzve je možné využiť výsledky projektov z priamo riadených programov (kapitalizovať) a uplatniť ich v praxi v regióne strednej Európy. Výzva je primárne určená pre partnerov v už úspešných projektoch INTERREG CE a priamo riadených programoch.

Projekty podané v rámci tejto výzvy by mali využívať výstupy a výsledky z činnosti INTERREG Central Europe a ďalších programov EÚ (najmä programu Horizont 2020) a zlepšiť tak dopad projektov EÚ. Tieto výsledky by sa mali ďalej vyvíjať podľa potrieb jednotlivých regiónov a cieľových skupín, a to buď smerom “nahor” (upstream), ktoré budú viesť k procesu navrhovania opatrení a zákonov, alebo smerom “nadol” (downstream), ktoré budú viesť k efektívnejšiemu zohľadneniu širších vplyvov v geografickej oblasti.

Výzva sa zameriava na 7 nasledovných tém:

  1. Industry 4.0;
  2. Sociálne podnikateľské zručnosti;
  3. Energeticky efektívna renovácia verejných budov;
  4. Nízko-uhlíková mobilita a kvalita mestského vzduchu;
  5. Adaptácia na klimatické zmeny a prevencia rizík;
  6. Lokality kultúrneho dedičstva a rizikové budovy;
  7. Dostupnosť periférnych a hraničných regiónov na TEN-T CNC siete/uzly

Výzva na predkladanie návrhov je otvorená do 5. júla 2019!

Viac informácií k výzve:

Prevzaté zo SLORD.sk

Článok prevzatý z innonews.blog