Inovačný fond n. f. vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na riešenie úloh aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, využitie a ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky, technológie, technologické procesy a služby s vyššou pridanou hodnotou, ktoré budú mať reálnu nádej uplatnenia na domácom a európskom, respektíve svetovom trhu.

Žiadatelia, fyzické alebo právnické osoby – podnikatelia so sídlom na území Slovenskej republiky, môžu predkladať žiadosti do 15. novembra 2019 na adresu:

Inovačný fond n. f.
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Účelom je finančná podpora nositeľom projektov vo forme návratnej finančnej výpomoci. Podpora môže byť poskytnutá:

  • A)    žiadateľovi, ktorým je mikropodnik a malý podnik (ktoré spĺňajú definíciu uvedenú v Prílohe I k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy) pri rozpočtovaných nákladov projektu 5.000 – 30.000 Eur do výšky 100%, pričom riešenie projektu trvá maximálne 1 rok a doba splatnosti NFV je maximálne do 2 rokov od dátumu jej poskytnutia,
  • B)    žiadateľovi, pri rozpočtovaných nákladov projektu 30.000  – 300.000,- Eur,  do výšky 70%, pričom riešenie projektu trvá maximálne 2 roky a doba splatnosti NFV je maximálne 4 roky od dátumu jej poskytnutia.

Bližšie informácie nájdete tu

Účelom fondu je podporovať trvalý rozvoj duchovných hodnôt v oblasti vedy, výskumu a vývoja a tým urýchliť inovačný rozvoj v SR. Osobitnú pozornosť fond venuje podpore rozvojových a koncepčných štúdií, stanovujúcich hlavné oblasti využitia výsledkov vedeckých, výskumných a vývojových riešení. Ďalej prispieva k prístup k domácim a zahraničným vedeckým, technickým, ekonomickým a finančným informáciám, podporuje ochranu domáceho duševného vlastníctva a know-how slovenských subjektov a rozvoj podporných nástrojov technickej politiky.

Zdroj: MH SR

Článok prevzatý z innonews.blog