Výzva – European Excellence Initiative (EEI) (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03)

Európska iniciatíva excelentnosti (EEI) má za cieľ zvýšiť excelentnosť vo vede a zhodnocovať znalosti európskych univerzít prostredníctvom spolupráce. V rámci tejto výzvy je požadované, aby univerzity spolupracovali a ďalej im umožní stať sa aktérmi zmeny v oblasti výskumu a inovácií.

Prostredníctvom geograficky inkluzívnej spolupráce a výmeny praxe by univerzity s rôznymi kapacitami profitovali z inštitucionálnych zmien. To by zvýšilo atraktívnosť a urýchlilo prístup k excelentnosti.

Rozvojom užšej spolupráce s hospodárskymi a priemyselnými partnermi v rámci miestnych a regionálnych inovačných ekosystémov získajú akademickí výskumní pracovníci a podporní pracovníci príležitosť získať odbornú prípravu v oblasti zhodnocovania vedomostí, podnikania, prístupu k financiám v ktorejkoľvek fáze svojej kariéry a pri hodnotení kariéry zohľadňujú rôznorodosť činností akademikov.

Výška grantu môže byť od 2 do 5 mil. EUR.

Výzva je 1-kolová a typ projektu je CSA lump sum.

Uzávierka pre druhé kolo bude: 12. 4. 2024 o 17:00 hod. (Brussels Time).

Text prevzatý a viac informácií na eraportal.sk.